Yleiskaava 2029

MISSÄ MENNÄÄN?

  • Luonnos päätöksentekoon vuoden 2018 aikana
    • Luonnos nähtäville hyväksymiskäsittelyn jälkeen
  • Lopullinen kaava 2019
  • Yleiskaavan hyväksyminen kaupunginvaltuustossa 2019 maakuntakaavan hyväksymisen jälkeen

LISÄTIETOA

Yleiskaava on suunnitelma, jolla ohjataan yleispiirteisesti kaupunkiympäristön ja liikennejärjestelmien kehittämistä ja sijoittumista. Tavoitteena on toimiva, taloudellinen ja eheä yhdyskuntarakenne. Yleiskaavan valmistelua ohjaa Turun ja naapurikuntien hyväksymä Turun kaupunkiseudun rakennemalli 2035.

Turun uuden yleiskaavan päämääränä on Turun aseman, vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen. Yleiskaavan tavoitevuosi on 2029, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta.

Kehityskuvasta luonnokseksi

Vuoden 2018 aikana valmistellaan yleiskaavan luonnos. Lähtökohtana on kehityskuva, joka suuntaa kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille. Luonnos sisältää pääkartan sekä teemakarttoja mm. liikenteestä, palveluista, kulttuuri- ja viherympäristöstä. Valmistelussa hyödynnetään teemakohtaisia selvityksiä.

kasvukaytavat_kehityskuva.jpg

Yleiskaavalle tehtiin kolme vaihtoehtoista kehityskuvaa, joilla havainnollistettiin eri tapoja painottaa kasvua. Yleiskaavan valmistelun pohjaksi valittiin Kasvukäytävät -kehityskuva (kaupunginhallitus 23.11.2015 § 494).

Osallistuminen ja vaikuttaminen

Jokaisella turkulaisella on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja ilmaista mielipiteensä asiasta kirjallisesti tai suullisesti. Myös maanomistajilla ja alueen yrityksillä on oikeus tulla kuulluksi kaavoitusprosessin vaiheissa.

Kaavoituksen edistymistä voi seurata tämän nettisivun kautta. Lisäksi asiasta kiinnostuneet voivat liittyä Yleiskaava 2029 -tiedotussähköpostilistalle ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa ympäristötoimialan tiedottaja Risto Lahtiselle. Listaa käytetään ainoastaan Turun kaupungin yleiskaavoitusta koskevien tiedotteiden lähettämiseen.

Yleiskaavaa valmistelee kaavoitusinsinööri Andrei Panschin, Turun kaupungin ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelusta.