Maisematyölupa ja puunkaatolupa

Yhteystiedot

Puunkaatoon liittyvät maisematyöluvat:

Puhelinaika hortonomille ma ja to klo 10.00-12.00, vastaanottoaika ilman ajanvarausta pe klo 9.00-12.00.

Muut maisematyöluvat:

Lisätietoja

Lomakkeet

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 4700
(02) 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi

Maisematyölupa on haettava ennen kuin ryhdytään maisemaa muuttavaan toimenpiteeseen kuten kaivamiseen, louhimiseen, puiden kaatoon tai muuhun näihin verrattavaan toimenpiteeseen asemakaava-alueella sekä alueilla, joilla kaavoitus on vireillä. Yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa. Maantäytön, kaivamisen ja louhimisen osalta toimenpiteen vähäisyyden arvioi omalla vastuullaan ensisijassa toimenpiteeseen ryhtyvä.

Maisematyölupaa koskevia säännöksiä ei sovelleta sellaiseen maa-ainesten ottamiseen, johon tarvitaan maa-aineslaissa (24.7.1981/555) tarkoitettu maa-aineslupa.

Milloin tarvitsen maisematyölupaa?

Asemakaava-alueella:

 • maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön
 • puiden kaatamiseen
 • muihin näihin verrattaviin toimenpiteisiin.

Yleiskaava-alueella:

 • jos yleiskaavassa niin määrätään
 • alueella, jolla on voimassa 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty.

Lupaa ei kuitenkaan tarvita

 • vaikutuksiltaan vähäiseen toimenpiteeseen
 • yleis- tai asemakaavan toteuttamiseksi tarpeellisten töiden suorittamiseen (esimerkiksi louhittaessa maata asemakaavan mukaista kunnallistekniikkaa varten)
 • myönnetyn rakennus- tai toimenpideluvan mukaisten töiden suorittamiseen
 • jos toimenpide perustuu yleisistä teistä annetun lain mukaiseen hyväksyttyyn tiesuunnitelmaan.

Puunkaadon ennakkokyselyt

Puunkaatoa koskevissa lupa-asioissa otetaan 1.12.2017 käyttöön sähköinen ennakkokyselymenettely, jonka tarkoituksena on
sujuvoittaa puunkaatoa koskevien asioiden käsittelyä ja siten parantaa asiakaspalvelua. Puunkaatoa koskevat kyselyt toimitetaan
jatkossa sähköiseen asiointipalveluun (ePermit) osoitteessa turku.fi/elupa. Asioinnin nopeuttamiseksi ennakkokyselyä koskevaan
asiaan pitää palvelussa lisätä mahdollisimman tarkat lähtötiedot, kuten puulaji, kaadettavien puiden lukumäärä, kaatoperustelut,
puiden sijainti, osoite, yhteystiedot ja kuvia kaadettavista puista.

Puunkaadon osalta esimerkkejä vähäisistä ja maisematyöluvan vaativista puunkaadoista löytyy rakennusvalvonnan Pihapuuoppaasta. Puunkaatoon liittyen kannattaa katsoa myös, mitä rakennusjärjestyksen määräyksissä todetaan puustosta.

Puunkaadon maisematyöluvan hakeminen

Lupaa haetaan maa-alueen omistajan tai haltijan allekirjoittamalla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan

 • selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
 • 2 kappaletta asemapiirroksia, joihin kaadettavien puiden sijainti on merkitty
 • selvitys rakennuspaikan naapurien kuulemisesta

Lisäksi hakemuksen liitteeksi voi laittaa lisätietoja, kuten valokuvia ja arboristin lausunnon puiden kunnosta.

Puunkaatoa koskevia maisematyölupia voi hakea sekä sähköisesti (ePermit) että paperisena. Paperinen hakemus on toimitettava suoraan lupavalmistelijalle.

Hakemuksen käsittelyaika on noin 30 vuorokautta.

Lisätietoja puunkaadosta

Muiden maisematyölupien hakeminen

Lupaa haetaan maa-alueen omistajan tai haltijan allekirjoittamalla kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksen liitteiksi tarvitaan

 • selvitys maa-alueen hallinnasta (vuokrasopimus, lainhuutotodistus tai muu vastaava selvitys)
 • tonttikartta tarvittaessa
 • 4 kappaletta asemapiirroksia
 • tarvittaessa 2 kappaletta leikkauspiirustuksia
 • selvitys rakennuspaikan naapurien kuulemisesta

Lupahakemuksen jättämistä varten hakijan on varattava aika lupakäsittelijälle rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Hakemuksen käsittelyaika on noin 30 vuorokautta.

Lupahakemusten lomakkeet

Kuka maisematyöluvasta päättää?

 • Päätöksen puunkaatoa koskevista maisematyölupahakemuksista tekee hortonomi, rakennusvalvontajohtaja tai rakennuslautakunta.
 • Muut maisematyölupahakemukset ratkaisee rakennusvalvontajohtaja tai rakennuslautakunta.

Luvasta perittävä maksu

Maksut perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan.

Maksut peritään luvanhakijalta laskulla päätöksen tekemisen jälkeen.

Muuta huomioitavaa

 • Maisematyöt saa aloittaa vasta päätöksen saatua lainvoiman.
 • Viranhaltijan päätös saa lainvoiman 14 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.
 • Lautakunnan päätös saa lainvoiman 30 päivän kuluttua päätöksen antamisesta, mikäli päätöksestä ei valiteta.