Purkamislupa ja -ilmoitus

Lisätietoja

Lupa-arkkitehdit

Lupa-arkkitehtien vastaanottoaika ilman ajanvarausta pe klo 9.00-12.00. Muina aikoina vastaanottoaika varattava asiakaspalvelusta p. (02) 262 4700.

Käyntiosoite: 
Puolalankatu 5
20100 Turku

Puhelin:

(02) 262 4700
(02) 330 000
Sähköposti: 
rakennusvalvonta@turku.fi

Purkamislupa

Rakennuksen purkamiseksi tarvitaan lupa asemakaava-alueella ja yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään. Lupaa ei tarvita talousrakennuksen tai vähäisen rakennuksen (lisätietoa alempana) purkamiselle, ellei tätä rakennusta ole pidettävä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaana.

Jos lupaa ei tarvita, rakennuksen purkamisesta on kuitenkin tehtävä purkamisilmoitus. Ohjeet ilmoituksen jättämiseen löydät alempana.

Milloin tarvitsen purkulupaa?

Purkulupa tarvitaan pääsääntöisesti, jos purettava rakennus sijaitsee

 • asemakaava-alueella
 • alueella, jolla on voimassa rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi
 • yleiskaava-alueella, jos yleiskaavassa niin määrätään

Purkamislupaa ei tarvita, jos purkamista edellyttää:

 • voimassa oleva rakennuslupa
 • maankäyttö- ja rakennuslain mukainen katusuunnitelma tai
 • yleisistä teistä annetun lain mukainen tiesuunnitelma

Purkamislupaa ei myöskään tarvita talousrakennuksen tai muun vastaavan vähäisen rakennuksen purkamiselle, ellei rakennus ole historiallisesti merkittävä tai rakennustaiteellisesti arvokas.

Milloin on kyse vähäisestä rakennuksesta?

Vähäisiä rakennuksia ovat pääsääntöisesti

 • talousrakennukset
 • vajat
 • katokset
 • leikkimökit, koirankopit tms.

Vähäisyyden arvioi ensisijaisesti purkamishankkeeseen ryhtyvä. Neuvoja ja ohjeita saa rakennusvalvonnan asiakaspalvelusta.

Miten lupaa haetaan / ilmoitus toimitetaan?

Purkamislupaa haetaan rakennuspaikan omistajan tai haltijan allekirjoittamalla kirjallisella hakemuksella, johon on liitettävä mukaan

 • selvitys rakennuspaikan hallinnasta (lainhuutotodistus, vuokra-sopimus, kauppakirja tai muu vastaava selvitys)
 • purkutöitä koskeva rakennusjäteilmoitus
 • RK9 lomake (ilmoitus rakennuksen poistumasta)
 • neljänä kappaleena nimiöllä varustettu kartta, josta yksiselitteisesti ilmenee purettavaksi aiottu rakennus sekä kiinteistötunnus
 • selvitys naapurien kuulemisesta

Purkamisilmoitukseen tarvitaan samat liitteet kuin purkamislupahakemukseen.

Hakemus/ilmoitus liitteineen toimitetaan henkilökohtaisesti kyseisen alueen lupa-arkkitehdille.

Purkamislupahakemuksen käsittelyaika on keskimäärin 30 vuorokautta. Päätöksen purkamisluvan myöntämisestä tekee rakennuslautakunta, joka kokoontuu 2 kertaa kuukaudessa. Myös purkamisilmoitus toimitetaan rakennuslautakunnalle tiedoksi.

Purkamisluvasta / ilmoituksesta perittävä maksu

Maksut perustuvat Turun kaupunginvaltuuston hyväksymään rakennusvalvontataksaan.

Mikäli hakemus hylätään, maksu on puolet edellä mainituista.

Maksut peritään luvan hakijalta laskulla päätöksen tekemisen jälkeen.

Purkamiseen tarvitaan Museoviraston lausunto

Lupaa käsittelevä viranomainen voi pyytää Turun Museokeskukselta lausuntoa rakennuksen purkamisesta. Museokeskus arvioi rakennuksen kulttuurihistoriallista tms. arvoa.