Meluselvitys ja meluntorjunta

Ympäristönsuojelulain edellyttämä meluselvitys ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma laaditaan Turkuun viiden vuoden välein. Vuonna 2017 tehty meluselvitys on laadittu uudella laskentamallilla ja siinä on esitetty EU:n direktiivin mukaiset melun tunnusluvut: vuorokausimelu (Lden) ja yömelu (Ln). EU-tunnuslukuja ei voi suoraan verrata aikaisempiin selvityksiin ja kansallisiin melun ohjearvoihin.

Turussa on lisäksi laadittu yhteispohjoismaisella melun laskentamallilla kansallisiin melun ohjearvoihin ja aikaisempiin selvitykseen verrattavissa olevat melukartat: 

MELUNTORJUNNAN TOIMINTASUUNNITELMA 2018-2022

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa melutasot on laskettu yhteispohjoismaisilla laskentamalleilla ja Suomessa normaalisti käytettävillä tunnusluvuilla LAeq,7-22  ja  LAeq,22‐7 (päivä‐ ja yöajan keskiäänitaso). Meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa varten laskettiin koko kaupungin alueelta melualueet kansallisille tunnusluvuille.

Toimintasuunnitelman luonnos on yleisön nähtävillä kuulemisessa, joka alkaa 23.3.2018 ja päättyy 23.4.2018. Yleisöllä on mahdollisuus antaa palautetta, josta tehdään kooste liitteeksi lopulliseen raporttiin.

Edellinen meluselvitys on tehty vuonna 2012 ja meluntorjunnan toimintasuunnitelma vuonna 2013.