Turku-Sitra-yhteistyö: Elinvoimaa resurssiviisaudesta – toimintamallin pilotointi

Resurssiviisaus lyhyesti:

 • ei ylikulutusta
 • ei jätettä
 • ei ilmastopäästöjä

Resurssiviisaus on keino vastata ilmastonmuutokseen ja resurssien niukkuuteen tavalla, joka tukee kuntia ja kaupunkeja aluetalouden ja kilpailukyvyn vahvistamisessa sekä asukkaiden hyvinvoinnin kasvattamisessa.

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Jyväskylän kaupunki ovat kehittäneet resurssiviisaus-toimintamallia Kohti resurssiviisautta -hankkeessa vuoden ajan. Toimintamallin avulla kaupungit pystyvät vastaamaan kestävän kehityksen tavoitteisiin ja parantamaan valmiuksia turvatakseen toimintaedellytykset myös tulevaisuuden lainsäädännön ja velvoitteiden edessä. Edelläkävijäkaupungit rakentavat mallin avulla pitkän aikavälin hyvinvointipolitiikan maapallon kantokykyjen rajoihin sopeutuvaksi. Lisäksi resurssiviisaalla alueella toimivat yritykset löytävät uusia yhteistyömahdollisuuksia ja ne saavat mahdollisuuden kokeilla ja kehittää uusia, resurssien viisasta käyttöä edistäviä ratkaisuja.

Resurssiviisas ja kestävää hyvinvointia luova kaupunki rakentuu kolmen tavoitteen varaan;

 • ei ylikulutusta – kaupungissa eletään maapallon kantokyvyn rajoissa niin, että luonnonvarojen kulutus on globaalisti kestävällä tasolla;
 • ei jätettä – kaupunki toimii kiertotaloudessa, jossa kaikki materiaali hyödynnetään ja kierrätetään;
 • ei ilmastopäästöjä – kaupungissa ei tuoteta ilmastonmuutosta aiheuttavia kasvihuonekaasupäästöjä.

Maapallon kantokyvyn rajoihin perustuva kaupunki ei kuitenkaan tarkoita nuukuutta tai elämänlaadusta tinkimistä. Resurssiviisaus on olemassa olevien resurssien järkevämpää käyttöä, osaoptimoinnista kokonaisvaltaiseen ja systeemiseen ajatteluun siirtymistä sekä nykyisten toimintatapojen haastamista kohti elinvoimaisempaa, osallistuvampaa ja viihtyisämpää kaupunkia.

Sitran ja Jyväskylän yhteishankkeessa ideoituja ja kokeiltuja ratkaisuja lähdetään nyt levittämään kansallisesti. Turku on yksi  edelläkävijäkaupungeista, joissa toimintamallin mukainen työ käynnistyy. Turulle lähdetään rakentamaan pitkän aikavälin resurssiviisaus-tiekarttaa ja pilotoimaan resurssiviisasta kaupunkikehittämistä uusilla toimintatavoilla.

Resurssiviisaus-tiekartan laadinta

Resurssiviisaus työ pohjautuu kaupungin tavoitteeseen olla kestävä, jätteetön ja hiilineutraali kaupunki vuoteen 2040 mennessä. Tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan pitkän aikavälin resurssiviisaustiekartta kahdessa erillisessä kokopäivän pituisessa työpajassa. Paikallisista toimijoista muodostuvan tiekarttatyöryhmän tavoitteena on tehdä tiekartasta ja sen tavoiteasetannasta innostava ja kunnianhimoinen, sekä hyödyntää osallistujien paikallistuntemusta ja asiantuntijuutta tiekartan laadinnassa.

Tiekartan laadintaa ja toimeenpanoa varten ensimmäisen aallon kaupungeissa on muodostettu noin 30 henkilön työryhmä, jossa on edustettuina julkinen, yksityinen ja kolmas sektori.

Tiekartta on väline, joka auttaa:

 • asettamaan resurssiviisauden edistämiselle tavoitteita ja aikataulun
 • hahmottamaan eri osatavoitteista ja toimenpiteistä muodostuvan kokonaisuuden
 • tunnistamaan eri tekemisten keskinäiset riippuvuudet
 • viestimään resurssiviisauden edistämisestä eri kohderyhmille
 • kokoamaan eri toimijat (julkinen hallinto, yritykset ja liike-elämä, sekä kansalaisjärjestöt ja yksityiset kansalaiset) yhteen, edistämään resurssiviisautta laajalla rintamalla.

Tiekartalle kootaan kolmenlaisia elementtejä:

 1. tavoitetilan kuvauksia teemoittain,
 2. välietappeja matkalla tavoitetilaan, ja
 3. konkreettisia askelia välietappeihin pääsemiseksi.

Työpajojen tuotoksia arvioi ja sparraa työpajan päätteeksi paikan päällä muutaman hengen raati, jonka jäseninä on kaupungin, elinkeinoelämän ja oppilaitosten johdon edustajia. Raadin tehtävänä on auttaa työryhmää tiekartan kokoamisessa antamalla palautetta, kommentteja ja näkemyksiä, joiden avulla tiekartalle osataan koota oikeat asiat alueen eri toimijoiden osaamista, verkostoja ja resursseja pyritään hyödyntämään mahdollisimman kattavasti.

Miksi kaupunki on lähtenyt mukaan resurssiviisaustyöhön?

Toimintamallin tarkoituksena on rakentaa kaupunkien strateginen kehittäminen, elinvoimaisuus ja hyvinvointi maapallon kantokyvyn rajat huomioivaan hiilineutraaliin kiertotalouteen. Vastaaville ratkaisuille on globaalisti kasvava tarve. Ratkaisujen tuottamisen hallitsevat alueet ja yhteisöt, ovat referenssikohteita, jotka edustavat resurssiviisautta ja monistettavia cleantech- tai hyvinvointiratkaisuja.

Toimintamalli ja sen käyttöä tukeva kansallinen verkosto vastaavat osaltaan myös Työ- ja elinkeinoministeriön 2014 käynnistämään kansallisen materiaalitehokkuusohjelman toimenpiteeseen luoda alueille resurssiviisauden toimintamalli.

 • Toimintamalli vahvistaa aluetaloutta, omavaraisuutta, huoltovarmuutta ja lisää kuntien kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta
 • Resurssiviisaan toimintamallin ja verkoston kautta kaupunki saa työkaluja ja keinoja uusiutumiskykyisen kestävän elinkeino- ja hyvinvointipolitiikan tekemiselle
 • Toimintamalli tarjoaa kansallisesti harmonisoidun kestävän kehityksen johtamismallin (esim. prosessi, työkalut, indikaattorit), joka on integroitavissa olemassa oleviin ilmasto-, ympäristö- ja/tai energiaohjelmiin tai otettavissa käyttöön uutena ohjelmakokonaisuutena
 • Toimintamalli tarjoaa rakenteen ja systemaattisuuden kestävän kehityksen ja kestävän elinkeinopolitiikan johtamiseksi
 • Kesällä toimintansa aloittaa kansallinen tuki- ja vertaisverkosto, jonka palveluihin saavat oikeuden kaikki toimintamalliin sitoutuneet edelläkävijäkaupungit.
 • Toimintamallin mukainen työ oikeuttaa kaupungille verkoston brändin ja siihen liittyvien tunnusten käytön kaikessa viestinnässä ja sidosryhmätyössä
 • Kansallinen koordinaattori tarjoaa kaupungille julkisena palveluna esim. keskeisten indikaattorien laskentapalveluja
 • Resurssiviisaus toimintamallin levittäminen ja kansallisen verkosto-ohjelman käynnistäminen edistävät kansallista tavoitetta Suomesta cleantechin ja kestävän hyvinvoinnin mallimaana ja ratkaisujen tuottajana globaaleille markkinoille

 

 

Resurssiviisaus lyhyesti:

 • ei ylikulutusta
 • ei jätettä
 • ei ilmastopäästöjä