Blogikyläilijä Nina Kevo: Terveysasemien hoitajien monikulttuurisuusosaamista voidaan kehittää koulutuksella

Terveydenhuollon ammattilainen, onko sinulla monikulttuurisuusosaamista?

 

Maahanmuuttajien terveyspalveluita Turussa on mahdollista parantaa kehittämällä kaupungin terveysasemien hoitajien monikulttuurisuusosaamista. Samalla helpotetaan maahanmuuttajien kotoutumista.

 

Kehittämistyön taustaa

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyössäni paneuduin monikulttuurisen hoitotyön osaamiseen. Perehtymällä alan aikaisempiin tutkimuksiin löytyi viisi selkeää teemaa, jotka vaikuttavat hoitotyöntekijöiden monikulttuurisuusosaamisen kehittymiseen. Teemat olivat seuraavat: 1) hoitotyöntekijöiden tiedot, taidot ja asenteet 2) vuorovaikutus ja kielitaito 3) organisaation tuki 4) yhteistyötaidot ja 5) monikulttuurisuuskoulutus.

Kysely

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli selvittää sähköisen kyselyn avulla, millaisia kehittämistarpeita on Turun kaupungin terveysasemilla työskentelevien hoitajien monikulttuurisuusosaamisessa. Kysely lähetettiin terveysasemilla työskenteleville sairaan-, terveyden- ja lähihoitajille (N=106). Kyselyyn vastasi 59 prosenttia kohderyhmästä (n=63).

Tulokset ja johtopäätökset

Kyselyn tulokset osoittivat, että hoitajat ovat halukkaita kehittämään monikulttuurisuusosaamistaan. Asiantuntijaluentoja ja muuta sisäistä koulutusta pidettiin parhaimpina osaamisen kehittämisen keinoina. Eniten lisätietoa haluttiin maahanmuuttajien yleisimmistä sairauksista ja heidän erityisongelmistaan sekä eri kulttuureihin liittyvistä tavoista.

Yhteisen kielen puuttuminen ja kommunikaatiovaikeudet osoittautuivat suurimmiksi ongelmiksi maahanmuuttaja-asiakkaiden hoitotyössä. Hoitajat totesivat kieliongelman vaikeuttavan hoidon tarpeen arviointia ja lisäävän väärinymmärryksiä hoitotilanteissa. Tämä on yhtenevä johtopäätös monien aikaisempien tutkimusten kanssa.

Kieliongelmiin vastaa osin tulkkauspalvelu. Tulkkien kanssa tehtävän yhteistyön eri mahdollisuuksien tiedostaminen on tärkeää. Toimiva yhteistyö terveysasemien työntekijöiden ja tulkkikeskuksen välillä on välttämätöntä.

Toimenpide-ehdotukset

Kyselystä saatujen tulosten perusteella mietittiin toimenpiteitä, joilla voidaan vastata hoitajien monikulttuurisuusosaamisen kehittämisen tarpeisiin. Toimenpide-ehdotukset muodostivat kaksi pääluokkaa: koulutuksen ja yhteistyön.


Yhteistyön kehittäminen terveydenhuollon ja Turun seudun tulkkikeskuksen välillä lähtikin nopeasti käyntiin muun muassa tulkkikeskuksen johtajan vierailulla avoterveydenhuollon johtoryhmän kokouksessa sekä erillisten terveysasemien työpaikkapalavereissa, joissa annettiin tietoa tulkkauspalveluista ja keskusteltiin esimerkiksi tulkin ammatillisesta roolista.  

Tietoa kirjoittajasta

Nina
Kevo
Terveydenhoitaja
Turun kaupunki, Ulkomaalaistoimisto