Älykkäässä kaupungissa tiedon jakaminen on valtaa

Vain datan liike ja hyödynnettävyys ratkaisee

Esimerkki datan jakamisesta ja hyödyntämisestä

Kehittäjille tarjotaan rajapintadokumentaatio http://data.foli.fi jota voidaan hyödyntää seuraavasti: http://devx.stream/examples/busmap/.

Hyödyntämisesimerkin on koodannut data-asiantuntijamme Arvi Leino. Taustakartta haetaan Kiinteistöliikelaitoksen karttakuvia tarjoavasta WMS-rajapinnasta. Linja-autojen liikkeet noudetaan paikallisen joukkoliikenteen, Fölin, SIRI VM -rajapinnasta. Autojen liikkeiden lisäksi saatavilla ovat pysäkkiaikataulut ja reittitieto paikasta A paikkaan B. Myös esimerkin lähdekoodi jaetaan avoimesti, käytön mahdollistavalla MIT-käyttöluvalla. Tietosisällön hyödyntäminen sallitaan CC BY 4.0 - käyttöluvalla.

Vuosikausia tietoa on haalittu, jalostettu omiin tarpeisiin ja sitten huolellisesti suojattu siten, että vain oma organisaatio saattoi tuottaa tiedolla lisäarvoa. Enää ei kuitenkaan ole merkitystä tallennetun tiedon määrällä, vain sen liike ja hyödynnettävyys ratkaisee.

Dataa kertyy julkishallintoon asiakkuuksista ja palveluista: suoritteista, mittareista, toiminnan ohjauksesta, suunnittelusta, aivan kaikesta toiminnasta, ja koko ajan.

Datan voidaan hyvällä syyllä sanoa olevan tulevaisuuden älykkään kaupungin tärkein hyödyke, jonka avulla parannetaan kaupungin tarjoamia palveluita, luodaan uuttaa liiketoimintaa ja edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia kestävällä tavalla.

Avointa, massa- ja omadataa

Järjestelmät sisältävät verovaroin tuotettua dataa. Osa siitä on julkista, joten se voidaan irrottaa hyötykäyttöön avoimena datana, mikäli avaaminen ei vaaranna yleistä turvallisuutta eikä henkilön yksityisyydensuojaa. Avoin data on myös lisensoitava siten, että sen uudelleenkäyttö on mahdollista.

Avoimen datan lisäksi tarjolla on massadataa (Big Data), jota muun muassa erilaiset sensorein, anturein ja tunnistimin varustetut koneet ja laitteet keräävät jatkuvasti ympäristöstämme. Kukin meistä tuottaa vapaaehtoisesti myös omaa dataa (MyData), esimerkiksi sykemittarein, ostoksia tehden tai vaikkapa matkapuhelimen sijaintitietoja verkkoon välittäen. Oman datan hyötykäytöstä päätämme itse. MyData avaakin todella mielenkiintoisia mahdollisuuksia liiketoiminnalle, mutta myös julkisille palveluille, esimerkiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.

Avointa dataa tarjolla 6aika-strategian voimin

Julkishallinnossa on onneksi jo oivallettu datan hyödyntämisen tarjoamat lukemattomat mahdollisuudet. Kuusi Suomen suurinta kaupunkia ovat yhteistuumin edistäneet datojensa hyödyntämistä ja saatavuutta 6aika avoin data -kärkihankkeessa viimeiset pari vuotta. Kuntien datan lisäksi julkishallinnon avointa dataa on saatavilla runsaasti valtion virastojen ja laitosten toimesta. Avointa dataa on tarjolla kenen hyvänsä maksutta hyödynnettäväksi esimerkiksi Lounaistiedon Avoimet aineistot -sivulla sekä osoitteissa avoindata.fi ja hri.fi.

Kuntien avoimen datan osalta erityisesti liikkumiseen, tapahtumiin ja päätöksentekoon liittyvät avoimet datat ovat tuottaneet jo nyt useita sovelluksia ja visualisointeja kuntalaisten iloksi ja hyödynnettäväksi. Avoimella datalla pyritäänkin paitsi aktivoimaan dataliiketoimintaa myös lisäämään avointa demokratiaa ja informoimaan kunnan palveluista myös erilaisin sovelluksin.

Turun kaupungissa dataa on avattu sekä pistemäisinä datasetteinä että avoimina ohjelmointirajapintoina. Pistemäisten datasettien, esimerkkinä vaikkapa Turku Energian ympäristötaideteokset, käyttö on perusteltua, mikäli datasetin tuottaminen ei tuota kohtuuttomasti vaivaa, ja/tai sille on kysyntää.

Avointa ohjelmointirajapintaa voisi kuvata esimerkiksi monikaistaisena valtatienä, josta joku kaista voi olla suljettu ja joku taas täysin vapaasti ajettavissa. Rajapinnasta ohjelmat voivat noutaa tarvitsemansa datan suoraan ilman erillistä, päivitystä vaativaa, datasetin avaamista ja muokkaamista. Rajapintaan voidaan myös kätevästi syöttää tietoa erilaisista ohjelmista tai vaikkapa manuaalisti täytettävin verkkolomakkein.

Hankkeessa siis avataan rajapintoja. Jotta ne tulisivat laajasti hyötykäyttöön, lisäksi kiinnitetään erityinen huomio kehittäjäkokemukseen. Rajapintojen mahdollisuuksista informoidaan erilaisissa tapahtumissa, verkostoissa ja myös kaupungin verkkosivuilla ja erityisesti kehittäjille suunnatulla sivustolla dev.turku.fi (avataan pian).

Toimintakehyksen on muututtava teknologioiden myötä

Kulttuuriantropologi Matti Sarmelan mukaan digitaalitekniikka (tietokoneet, mobiililaitteet, älykortit, robotit) tekevät koko maapallosta rakenteiltaan yhtenäisen toimintaympäristön. Digitaalisuus vaatii uudenlaista käsitteistöä ja sääntelyä, sekä yhtenäinen toimintaympäristö jäseniltään uudenlaisia asenteita ja lähestymistapoja. Avoimuus luo ristipaineita erityisesti yhteisöihin, joissa on aikaisemmin painotettu yksityisyyden suojaa, tietojen salaamista, päätöksenteon suljettua luonnetta, riskinhallinnan maksimointia – uudessa tilanteessa on näitä tietosuojaan, tietoturvaan ja kyberturvallisuuteen liittyviä lakeja, säädöksiä ja toimintamalleja arvioitava kokonaan uudelleen. Ehkäpä henkilön yksityisyyden käsite tulisi myös määritellä tulevaisuudessa kokonaan uudelleen.

Datamäärät moninkertaistuvat lähivuosina

Erilaisten sensorien ja anturien kasvava määrä ennakoi datamassan kasvavan merkittävästi, maailman datamäärän arvioidaan vuoteen 2020 mennessä kymmenkertaistuvan nykyisestä noin 4,4 biljoonasta gigatavusta 44 biljoonaan gigatavuun. Tämä Big Data eli massadata on tulevaisuuden älykkäiden palveluiden raaka-ainetta, osa datamäärästä on varmasti tulevaisuudessakin avoimesti kenen tahansa maksutta hyödynnettävissä. Voittaja dataliiketoiminnassa on todennäköisimmin se, joka ajoissa on oivaltanut erilaisten datojen yhdistämisen mahdollisuudet ja niiden tuottaman lisäarvon.

Älykäs datan hyödyntäminen on luonteva osa älykkään kaupungin tulevaisuuden tietohallintostrategiaa

Älykäs kaupunki varautuu jo nyt tuottamaan ja hyödyntämään tulevaisuuden datapalveluja. Tarvitaan kokonaan uudenlaista osaamista: datan laadun varmistajia ja kohentajia, rajapinta-asiantuntijoita, datan louhijoita, data-altaiden puhdistajia, data-analyytikkoja ja datan jalostukseen ja monipuoliseen sovelluskehitykseen erikoistuneita ammattilaisia. Vaikka osa työstä voidaankin hoitaa ohjelmistorobotiikalla ja automatisoinnilla, on oltava myös ihmisiä, jotka osaavat merkityksellistää algoritmien tuottamia analyysejä. Tulevaisuuden palvelutuotantoa ohjataan sujuvasti tarpeiden ja toiveiden suuntaisesti ja samalla lisätään ihan meidän jokaisen hyvinvointia ja yhteisömme elinvoimaa.

 

Esimerkki avointen rajapintojen hyödyntämisestä. Kuntalaiselle data linja-autojen reaaliaikaisista liikkeistä tarjoillaan visuaalisessa karttanäkymässä.

Esimerkki datan jakamisesta ja hyödyntämisestä

Kehittäjille tarjotaan rajapintadokumentaatio http://data.foli.fi jota voidaan hyödyntää seuraavasti: http://devx.stream/examples/busmap/.

Hyödyntämisesimerkin on koodannut data-asiantuntijamme Arvi Leino. Taustakartta haetaan Kiinteistöliikelaitoksen karttakuvia tarjoavasta WMS-rajapinnasta. Linja-autojen liikkeet noudetaan paikallisen joukkoliikenteen, Fölin, SIRI VM -rajapinnasta. Autojen liikkeiden lisäksi saatavilla ovat pysäkkiaikataulut ja reittitieto paikasta A paikkaan B. Myös esimerkin lähdekoodi jaetaan avoimesti, käytön mahdollistavalla MIT-käyttöluvalla. Tietosisällön hyödyntäminen sallitaan CC BY 4.0 - käyttöluvalla.

Kuva Tarja Vuorisesta

Tietoa kirjoittajasta

Tarja
Vuorinen
Kehittämispäällikkö
Turun kaupunki
Avointa dataa ja rajapintoja, ennakointia, kokeilukulttuurin ja muutosten edistämistä turkulaisten iloksi ja hyödyksi!