Ajatuksia katujen kunnosta ja jatkuvasta tiedon tuotannosta

Älypuhelimella voidaan tuottaa tietoa tiestön kunnosta sen kiihtyvyysanturiin perustuen

Jatkuva tiedon tuotanto on nykyaikaiseen älykaupunkiajatteluun vahvasti liittyvä trendi, josta on mahdollista saada huomattavaa hyötyä suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Pro gradu -tutkielmassani tarkastelen jatkuvan tiedon tuotannon hyötyjä erityisesti katujen kunnossapidon näkökulmasta.

Aikaisempien tutkimusten mukaan tiepäällysteen huono kunto on harvoin varsinainen syy kuolemaan johtavissa auto-onnettomuuksissa, mutta huonokuntoinen tiepäällyste on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta kuljettajissa ja nostamaan välillisesti onnettomuusriskiä (mm. Kallberg 1983 & Malin ym. 2016). Lisäksi teiden huono kunto vaikeuttaa taloudellista ajoa, mikä nostaa autoilun kustannuksia. Vakuutusyhtiötkin maksavat vuosittain suuria summia huonokuntoisesta tiepäällysteestä aiheutuvia ajoneuvovaurioita ja huoltotarve lisääntyy (Eriksson ym. 2008).

Muun muassa edellä mainittujen syiden vuoksi huonokuntoisten tiepäällysteiden nopea paikantaminen ja kaupungin katujen pitäminen hyvässä kunnossa ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lisäksi tiepäällysteen hyvä kunto estää teiden rakenteiden vaurioitumisen ja luonnollisesti päällysteen pitäminen hyvässä kunnossa on huomattavasti halvempaa kuin vaurioituneen tierakenteen korjaaminen (Douangphachanh & Oneyama 2013). Lisäksi tiepäällysteen hyvä kunto lisää ajomukavuutta. Jos huonokuntoiset tiepäällysteet olisivat saatavilla ajantasaisesti navigaattorissa, valitsisitko ajoreittisi niitä välttäen?

Älypuhelimella voidaan tuottaa tietoa tiestön kunnosta

Kaupungilla on jatkuvasti ajokilometrejä vaativia toimintoja osana päivittäisiä työrutiineja. Hankinta- ja logistiikkakeskus kuljettaa ruokalähetyksiä, linja-autot matkustajia ja urakka-alueiden valvojat seuraavat silmämääräisesti alueidensa tiestön kuntoa. Smart and Wise Turku -hankkeen yhtenä tavoitteena on kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantaminen. Tuottavuus mielletäänkin usein taloustieteessä tuotannon tehokkuuden mitaksi, mutta voisiko tuottavuus tarkoittaa myös muita asioita? Kuten esimerkiksi kaupungin päivittäisten toimintojen kykyä tuottaa tietoa kaupunkiympäristöön liittyen.

Kehitys kehittyy ja uudet teknologiat avaavat uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi lähes jokaisen taskusta löytyvällä älypuhelimella voidaan tuottaa tietoa tiestön kunnosta sen kiihtyvyysanturiin perustuen. Tällöin ajoneuvon renkaan osuessa tiepäällysteessä olevaan kuoppaan tms. epätasaiseen kohtaan, kiihtyvyysanturi reagoi tärinään ja tekee merkinnän automaattisesti tietokantaan. Tietokantaan tallentuvia havaintoja voi sitten tarkastella karttakäyttöliittymän avulla. Tätä tietoa voi halutessaan jatkojalostaa visuaalisempaan muotoon erilaisin paikkatietomenetelmin.

Jatkuvan videokuvan ja konenäön avulla käytännössä mitkä tahansa tien välittömässä läheisyydessä sijaitsevat objektit voidaan havaita automaattisesti. Voisivatko esimerkiksi fölibussit tuottaa jatkuvasti älypuhelimen kiihtyvyysanturiin perustuvaa tietoa tiestön kunnosta, jota hyödynnettäisiin tiestön kunnossapidossa ja suunnittelussa? Se selvinnee tulevaisuudessa.

Kuvateksti: Vasemmassa karttaikkunassa on havainnekuva älypuhelin kiihtyvyysanturilla tuotetusta aineistosta, jossa yksittäiset tiepäällysteen epätasaisuudet näkyvät pistemäisinä havaintoina. Aineistolle tehtiin QGIS-paikkatieto-ohjelmistossa Kernelin tiheysanalyysi, joka muuttaa yksittäiset havaintopisteet tiheysrasteripinnaksi havaintopisteiden esiintymistiheyden mukaan. Tavoitteena on visuaalisesti parempi lopputulos. Käytännössä oikeanpuoleisesta kuvassa, mitä tummemman punaisia pikselit ovat, sitä tiheämmin tiepäällysteen epätasaisuuksia esiintyy.

 

Tietoa kirjoittajasta

Niklas
Lehmuskoski
Kirjoittaja on Turun yliopiston maantieteen opiskelija ja graduntekijänä Smart and Wise Turku -hankkeessa.