Jätteenkuljetusjärjestelmät Lounais-Suomessa

Kunnan on jätelain mukaan järjestettävä asumisessa syntyvän jätteen, sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutustoiminnassa, julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa sekä muissa jätelaissa luetelluissa toiminnoissa syntyvän yhdyskuntajätteen kuljetus ja käsittely. Kuljetuksen ja käsittelyn järjestämisvastuu sisältää myös asumisessa syntyneiden jätevesien sako- ja umpikaivolietteen.

Kunnan vastuulla oleva jätteenkuljetus kiinteistöltä vastaanottoon voidaan järjestää kunnassa käytännössä kahdella eri tavalla:

1. Kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena
2. Kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena

Kartta kunnan vastuulle kuuluvan kuivajätteen (polttokelpoiset-, bio- ja hyötyjätteet) jätteenkuljetusjärjestelmistä Lounais-Suomessa

Kunnan järjestämä ja kilpailuttama jätteenkuljetus on jätelain mukainen perusmalli. Jätteen kuljetus voidaan järjestää myös kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena (ent. sopimusperusteinen jätteenkuljetus), jos jätelaissa mainitut edellytykset täyttyvät. Nämä edellytykset ovat lueteltu jätelain 37 §:ssä:

  • tarjolla on jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin.
  • jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle.
  • vaikutukset ovat kokonaisuutena arvioiden myönteisiä ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jätteet tulee kuljettaa molemmissa kuljetusjärjestelmissä kunnan määräämään vastaanottopaikkaan tai pakkausjätteen ollessa kyseessä pakkausten tuottajien osoittamaan vastaanottopaikkaan. Kunnan käsittelyvastuulle kuuluvalle jätteelle hankitaan käsittelyratkaisut kuljetusjärjestelmästä riippumatta hankintalain mukaisten kilpailutusten kautta. Pakkausjätteen tuottajat vastaavat pakkausjätteenkäsittelystä. Kuljetusjärjestelmässä ei siis ole kyse jätteenkäsittelyn ratkaisuista.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta valmistelee päätöstä alueen jätteenkuljetusjärjestelmästä

Jätehuoltolautakunnan on päätettävä jätelain nojalla niiden jätejakeiden jätteenkuljetuksesta, jotka kuljetetaan vastaanottoon ns. sopimusperusteisena jätteenkuljetuksena. Jätehuoltolautakunnalle voi jättää asiaa koskevia lausuntoja 28.4.2017 saakka osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi tai Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, Turun kaupunki PL 355 20101 Turku. Lausunto tulee otsikoida ”lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä”.

Turun kaupungin ympäristötoimialan ympäristönsuojelun koostamaa materiaalia jätteenkuljetuksesta Lounais-Suomessa:

Huom. Valmisteluun liittyvä materiaali on kokonaisuudessaan nähtävillä Turun kaupungin ympäristötoimialan asiakaspalvelussa Puolalankatu 5, 2 krs.

Alueen jätteenkuljetusyritysten Ramboll Oy:llä teettämä selvitys: 

Lounais-Suomen jätehuolto Oy materiaalia keskitetyn kuljetuksen suunnittelusta