Opetus

Perusopetuksella tarkoitetaan yleissivistävää koulutusta koko ikäluokalle ja se käsittää luokat 1–9. Perusopetus on maksutonta ja sen tavoitteena on antaa valmiudet ja kelpoisuus seuraavan koulutusvaiheen opintoihin. Opetus perustuu hyväksyttyyn opetussuunnitelmaan.

Perusopetus järjestetään oppilaiden ikäkauden ja edellytysten mukaan siten, että se edistää oppilaiden tervettä kasvua ja kehitystä. Oppilaalla on oikeus saada kaikkina koulupäivinä opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Kaikki vakituisesti Suomessa asuvat lapset ovat oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa pääsääntöisesti sinä vuonna, kun lapsi täyttää seitsemän ja päättyy, kun perusopetuksen oppimäärä on suoritettu tai kun oppivelvollisuuden alkamisesta on kulunut 10 vuotta.

Perusopetuksella on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tarjota hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Vuosiluokilla 1–6 opetusta antavat yleensä luokanopettajat, jotka opettavat kaikkia tai useimpia oppiaineita. Vuosiluokilla 7–9 opetus järjestetään aineenopetuksena, jolloin eri oppiaineita opettavat aineenopettajat.

Asiasanat: