Tietoa tulkkauspalvelun käyttäjälle

Käyntiosoite: 
Linnankatu 23
20100 Turku

Puhelin:

Puhelin (02) 262 6321
Turun kaupungin puhelinvaihde (02) 330 000

Aukioloajat

Aukioloajat

Ma - Pe 08:15 - 16:00

Viranomaiset, virkailijat ja eri alojen työntekijät kohtaavat yhä useammin asiakkaita, joilla ei ole vielä riittävää kielitaitoa omien asioidensa hoitamiseen suomeksi. Tällöin viestintätilanteeseen tarvitaan mukaan alalle koulutettu, ammattitaitoinen asioimistulkki, joka tulkkauksen asiantuntijana mahdollistaa kommunikaation.

Tulkkauspalvelua tilaavan viranomaisen täytyy oman työnsä vuoksi tietää, mitä Suomen laissa tulkkauksesta säädetään. Lakien mukaan esimerkiksi ketään ei saa syrjiä kielen vuoksi eikä tulkkina saisi käyttää tulkattavan perheenjäseniä.

Infolaatikosta löytyy kattavampi tietopaketti tulkkausta koskevasta lainsäädännöstä ja käytännön ohjeistusta tulkin kanssa toimimiseen. Nämä ohjeet kannattaa työyksiköissä liittää mukaan uusien työntekijöiden perehdytysmateriaaleihin.

Lisäksi on mahdollista tilata osasto- tai työpaikkapalaveriin ja erilaisiin seminaareihin tulkkikeskuksen asiantuntija paikalle esittelemään Turun seudun tulkkikeskuksen palveluita ja asioimistulkkauksen perusteita. Tieto asioimistulkin työroolista ja perusohjeet tulkin kanssa työskentelystä edesauttavat merkittävästi asioimistulkkaustilanteen onnistumista ja helpottavat viranomaistyöskentelyä asioitaessa maahanmuuttajien kanssa.