Ansökan om justerad avfallsavgift

Avfallsavgiften fastställs på basis av avfallstaxan. Med en ansökan om justering av avfallsavgiften ansöker man om att ändra avgiften. Ansökningen görs på förhand före faktureringen. Om man ansöker om en justering av bostadsfastighetens avfallsavgift på grund av att byggnaden är obeboelig ska man till ansökan bifoga en skriftlig utredning över grunderna till varför byggnaden anses obeboelig.

Man kan ansöka om ändring av avfallsfakturan genom att göra en anmärkning till avfallshanteringsmyndigheten. Anmärkningen ska göras inom 14 dagar från det att fakturan kommit fram. Anmärkningar som skickats efter den utsatta tiden undersöks inte.

Beslutet om justering av avfallsavgiften görs av avfallshanteringsnämnden för Sydvästra Finland.