Avfallstransport och avfallsrådgivning

I Åbo ansvarar fastighetsägaren för avfallstransporten. Fastighetsinnehavaren ska ingå ett avtal med en avfallstransportör. Företaget som transporterar avfall ska vara infört i avfallshanteringsregistret som förs av NTM-centralen i Egentliga Finland. Uppgifter om de företag som finns i registret fås via NTM-centralen i Egentliga Finland eller stadens miljöskydd.

Grannfastigheterna kan samarbeta sinsemellan, det vill säga använda samma avfallskärl. Man ska anmäla skriftligen om samarbetet till avfallstransportören och stadens miljöskydd.

Tömningsintervallet för avfallskärl för brännbart avfall är två veckor. Om fastigheten komposterar bioavfall i en lämplig komposterare kan man komma överens med avfallstransportören om ett tömningsintervall på upp till åtta veckor. I en eller två personers hushåll som producerar lite avfall kan man komma överens om ett tömningsintervall på fyra eller åtta veckor beroende på om fastigheten är belägen i en tätort eller utanför.

Fastighetsinnehavaren ska se till att avfallsbilen kan ta sig till minst 10 meters avstånd från avfallskärlen och att kärlen är placerade på ett jämnt och slitstarkt underlag. Avfallskärlen ska vara lämpade för maskinell lastning. Sopsäckshållare är inte längre tillåtna. Avfallskärl som flyttas för hand ska vara försedda med hjul och lock och man får fylla dem med högst 60 kg avfall.

Avfallsrådgivning

Avfallsrådgivning erbjuds av Åbonejdens Avfallsservice Ab, Åboregionens återvinningscentraler och Åbo stads miljöskydd. Man kan ta kontakt med avfallsrådgivarna i alla frågor som gäller avfall.

Nyckelord: