Avloppsvatten

Mer information

I Åboregionen behandlas aloppsvattnet centraliserat på Turun seudun puhdistamo Oy.

Mottagning av slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar

Vid Toppå avfallscentral tar Turun seudun puhdistamo Oy emot slam som samlats genom slamavskiljare och samlingsbrunnar i Åbo och Åboregionens kommuner. För mottagningen av slammet uppbärs en avgift på 13,74 euro/m3 (moms 0 %). Med moms är avgiften 16,90 euro/m3. I priset ingår den avloppsvattenavgift och behandlingsavgift som Åbo Vattenaffärsverk uppbär, det vill säga 5,84 euro/m3 (moms 0 %) respektive 7,90 euro/m3 (moms 0 %).

Avloppsvattenbehandling på glesbygden

Utanför vattenverkets verksamhetsområde är det fastighetsägaren som har ansvaret för att avloppsvattnet rengörs enligt bestämmelserna. Avloppsvattnet får inte orsaka fara för miljön.

För alla fastigheter som faller utanför kommunens eller vattenandelslagens avloppssystem måste man göra en utredning över avloppssystemet och bygga ett lämpligt avloppsvattensystem.

Mer information