Miljöskyddstillstånd och anmälningar

Du behöver tillstånd för de flesta åtgärder som görs i boendemiljön. Tillstånd behövs också bland annat för att ordna evenemang och för att förlänga intervallet för tömning av sopkärl. För vissa åtgärder som orsakar mindre och kortvarig olägenhet räcker det med en anmälan. Välj de tillstånd som du behöver ur nedanstående lista och skicka dina ansökningar med bilagor till kundservicen vid miljöövervakningen.

Avloppsvatten

Utredning av det nuvarande avloppsvattensystemet och planering av avloppsvattensystem i glesbygden.

Avfall

Fisketillstånd samt mete- och pimpeltävlingar

Kemikaliecisterner

Anmälan om campingplats

Marktäkt

För täktverksamhet krävs tillstånd, förutom då substanser tas till husbehov, så att miljön inte utsätts för okontrollerade skador.

Jordbyggnadsarbeten

Terrängkörning

Tillstånd för miljöåtgärder

Bulleranmälan

En bulleranmälan ska göras om arbete, åtgärder eller evenemang av tillfällig natur som förorsakar synnerligen störande buller för invånare och andra personer som vistas eller arbetar i närheten.

Jakttillstånd

Jakttillstånd på stadsägda markområden (fritt formulerad ansökan).

Olyckor/exceptionella situationer

Tillsynsmyndigheten ska utan dröjsmål underrättas om det på grund av en olycka eller produktionsstörning eller rivning av en konstruktion eller anläggning uppstår utsläpp eller avfall i en utsträckning som medför risk för förorening av miljön.

Förorenad mark

Anmälan om sanering av förorenad mark (pdf, på finska)

Trädfällning

Muddring

Den regionala miljöcentralen ska på förhand underrättas om att en strandrestaurering inleds och på vilket sätt det utförs. Anmälan ska göras minst en månad innan arbetet inleds.

Evenemang

Vattentjänster

Ansökan om befrielse från skyldigheten att ansluta sig till vattenledning och avlopp

Miljötillstånd

Nyckelord: