Spårväg

Ytterligare information

Utredning av snabbspårvägen i Åbo stadsregion

 • Utredningen gjordes 2002.

Jämförelse mellan kollektivtrafiksystem i Åboregionens kollektivtrafik 2020

 • stadsfullmäktige 14.12.2009
 • jämförelse mellan snabbspårvägen och stombussen
 • till kollektivtrafiksystemet valdes ett system med stombussar
 • på de tyngst belastade linjerna byggs en spårväg då det finns finansiella och planläggningsmässiga förutsättningar för den och då man har kommit överens om statlig finansiering och kommunernas andel av projektet.

Strukturmodell för Åbo stadsregion 2035 

 • stadsfullmäktige 21.5.2012
 • den sammankopplade utvecklingen mellan markanvändningen och kollektivtrafiken
 • snabbspårvägslinjedragningar preciserats och utvidgats utifrån utvecklingen av markanvändningen

Allmän plan för spårvägen i Åbo

 • stadsfullmäktige 14.12.2015
 • det utses spårvägsrutter och hållplatser som ska iakttas som riktgivande
 • superbussarna blir ett alternativ till spårvägen: spårvägen bedöms vara ett bättre alternativ än superbussen utifrån fyra målsättningar av fem, men den ekonomiska lönsamheten för superbussen är bättre än den för spårvägen
 • inget entydigt svar på vilket kollektivtrafiksystem som är bäst, så att man beslutar göra tilläggsutredningar i fråga om jämförelsen mellan spårvägen och superbussen samt preciseringen av den första fasen av spårvägen

Precisering av den allmänna planen för spårvägen i Åbo (under arbete)

 • spårväg, superbuss eller stombuss?
 • den mest potentiella första fasen: Kråkkärret-Runosbacken eller Kråkkärret-Reso
 • möjligheter att bygga i etapper Kråkkärret-Resecentrum eller Kråkkärret-Västcentrum
 • specifiserad kostnadsberäkning för fas 1

Spårvägsprojektet kartlägger effekterna av och förutsättningarna för en eventuell spårvägslösning i Åboregionen.  Stadens strategiska mål är att utnyttja den sammanhängande stadsstrukturen för att utveckla miljömässigt hållbara lösningar för trafik och rörelse. Spårvägen är ett stadsutvecklingsprojekt, som kan stödja långvarig utveckling. Målet med planeringen är att stödja stadens tillväxt och konkurrenskraft, producera en hållbar stadsstruktur, skapa en smidig och attraktiv kollektivtrafik samt öka invånarnas trivsel och välbefinnande. I planeringen undersöks den eventuella investeringens ekonomiska hållbarhet.

Syftet med den allmänna spårvägsplanen för Åbo och de tilläggsutredningar som ska utföras är att ge tillräckligt med information för att Åbo stadsfullmäktige ska kunna fatta beslut om byggandet av spårvägen. Om man efter tilläggsutredningarna beslutar fortsätta med genomförandet av spårvägen, inleds ett verkställighetsprojekt enligt besluten. I samband med detta utarbetas bl.a. gatuplaner och ändringar av detaljplanerna samt inleds en byggnadsplanering.

Det utarbetades en allmän spårvägsplan för Åbo 2013-2015. I den allmänna planen bedömdes spårvägen som ett bättre alternativ än den s.k. superbusslösningen i fråga om konkurrenskraft, tillväxt och dragningskraft, hållbar stadsstruktur, flexibelt transportsystem och ökad kollektivtrafik samt invånarnas trivsel och välbefinnande. Ur ekonomisk synvinkel däremot bedömdes superbussen vara ett bättre alternativ än spårvägen på grund av lägre investerings- och driftskostnader. I fråga om båda alternativen kan man antagligen förbättra den ekonomiska lönsamheten genom att precisera den första verkställighetsfasen samt genom att effektivisera markanvändningen längs spårvägen. Den allmänna spårvägsplanen för Åbo gav alltså inget entydigt svar på vilket kollektivtrafiksystem som är bäst. Av den anledningen fortsätter planeringen så att man gör tilläggsutredningar under tiden 2016-2017. Superbussen finns med i beredningen som ett jämnstarkt projektalternativ tillsammans med spårvägen när det gäller alla ruttalternativ.

Preciseringen av den allmänna planen startade efter specificeringen av arbetet och konkurrensutsättningen i november 2016. Syftet med preciseringen av den allmänna planen är att utvärdera skillnaderna och rangordningen mellan spårvägs- och superbussalternativet, precisera den mest potentiella första verkställighetsfasen, förbättra verkställighetsberedskapen (den tekniska planeringsprecisionen) samt precisera kostnadsberäkningen.

På dessa webbsidor uppdateras aktuell information om hur planeringen framskrider samt informeras om samrådsmöten.

 

Preciseringen av den allmänna planen går ut på att planera och jämföra de blåmarkerade rutterna. I preciseringen av den allmänna planen kartlägger man fyra alternativ i fråga om ändhållplatsen i västra ändan av den första fasen för spårvägen/superbussen: Runosbacken, Reso, Västcentrum och Resecentrum. Östra ändan av spårvägen/superbussen ligger i alla alternativ i Kråkkärret.

 

Utredning av snabbspårvägen i Åbo stadsregion

 • Utredningen gjordes 2002.

Jämförelse mellan kollektivtrafiksystem i Åboregionens kollektivtrafik 2020

 • stadsfullmäktige 14.12.2009
 • jämförelse mellan snabbspårvägen och stombussen
 • till kollektivtrafiksystemet valdes ett system med stombussar
 • på de tyngst belastade linjerna byggs en spårväg då det finns finansiella och planläggningsmässiga förutsättningar för den och då man har kommit överens om statlig finansiering och kommunernas andel av projektet.

Strukturmodell för Åbo stadsregion 2035 

 • stadsfullmäktige 21.5.2012
 • den sammankopplade utvecklingen mellan markanvändningen och kollektivtrafiken
 • snabbspårvägslinjedragningar preciserats och utvidgats utifrån utvecklingen av markanvändningen

Allmän plan för spårvägen i Åbo

 • stadsfullmäktige 14.12.2015
 • det utses spårvägsrutter och hållplatser som ska iakttas som riktgivande
 • superbussarna blir ett alternativ till spårvägen: spårvägen bedöms vara ett bättre alternativ än superbussen utifrån fyra målsättningar av fem, men den ekonomiska lönsamheten för superbussen är bättre än den för spårvägen
 • inget entydigt svar på vilket kollektivtrafiksystem som är bäst, så att man beslutar göra tilläggsutredningar i fråga om jämförelsen mellan spårvägen och superbussen samt preciseringen av den första fasen av spårvägen

Precisering av den allmänna planen för spårvägen i Åbo (under arbete)

 • spårväg, superbuss eller stombuss?
 • den mest potentiella första fasen: Kråkkärret-Runosbacken eller Kråkkärret-Reso
 • möjligheter att bygga i etapper Kråkkärret-Resecentrum eller Kråkkärret-Västcentrum
 • specifiserad kostnadsberäkning för fas 1