Ansökan om dagvård och förskoleundervisning

Ansökan om dagvård eller förskoleundervisning görs elektroniskt

Kontaktuppgifter

Småbarnspedagogiska verksamhetens serviceenhet
Puolalagatan 5
20100 Åbo

Kundrådgivning på vardagar kl. 9.00 – 15.00.
Tel: 02 262 5610.

Småbarnspedagogiska verksamhetens chatt

En elektronisk dagvårdsansökan lämnas in senast 4 månader innan dagvården inleds. Ifall familjen på grund av arbete eller studier har ett akut dagvårdsbehov som inte har kunnat förutses, är ansökningstiden två veckor. Då ska ansökan lämnas in så fort som möjligt.

Ansökningsinstruktioner:

 • Med dagvårdsansökan kan du ansöka om kommunal dagvårdsplats eller servicesedel till privat daghem. Observera att trefamiljsdagvård inte erbjuds inom svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.
   
 • Innan du gör din ansökan behöver du fundera ut tre olika dagvårdalternativ.Välj område och kryssa i de daghemsalternativ som du önskar.
   
 • Ansökan om privat dagvård med servicesedel görs via stadens elektroniska ansökningssystem. Ansökan om privat dagvård med privatvårdsstöd görs direkt till privat familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare eller privata daghem. Observera att gruppfamiljedagvård inte erbjuds inom svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.

Anmälan till förskoleundervisning

 •  Elektronisk anmälan till förskolan

            Anmälningstiden är 2-14.1.2018.

            Anmälan görs elektroniskt via www.turku.fi/forskola

            På web-sidan även ytterligare information gällande förskolans elevupptagning.

            Förskolebesluten skickas hem till alla blivande förskolebarn samtidigt.

            Vänligen bekräfta förskoleplatsen till förskolans föreståndare senast två veckor

            efter att ni mottagit beslutet.

            Observera!

            -Välj rätt geografiskt område

            -Välj rätt enhet

                   - Braheskolan (Martti)

                     Sinikka Sihvo-Viemerö  tfn. 040-6473576

                     sinikka.viemero@turku.fi

                     Området söder och väster om Aura å, väster om gatulinjen

                     Jungfrustigen-Stenhuggaregatan, Bäckergatan, Bäckerstigen, Luolavuorivägen,

                     väster om korsningen Meriläisvägen och Södra Bågen, samt Uittamo,

                     Ispois, Katarina, Hirvensalo och Satava.

                   - Cygnaeus förskola - Östra svenska dagvårdsenheten (Itäinen keskusta)

                     Nina Rosenberg tfn. 050-4323689

                     nina.rosenberg@turku.fi

                     Området väster och norr om Aura å.

                   - Sirkkala förskola -Sirkkala dagvårdsenhet (Itäinen keskusta)

                     Annette Hagelberg 050-3967153

                     annette.hagelberg@turku.fi

                     Området söder och öster om Aura å med följande undantag:

                     ett område väster om gatulinjen Martinsgatan-Kungsgårdsvägen-Uittamovägen

                     samt Uittamo och Katarina.

            Barnet anmäls till sin närförskola enligt familjens hemadress. Observera att

            förskoleverksamheten som ordnas i samband med skolorna hör till

            småbarnspedagogisk verksamhet och anmälan riktas då till

            den dagvårdsenhet som förskolan lyder under,

            t.ex. Cygnaeus förskola: Östra svenska dagvårdsenheten.

          

 

 •  Verksamhetsställen och maximala antalet platser 2018-2019

           Braheskolans förskola, Djupdikesvägen 27

            - 30 förskoleplatser, två grupper, sammanlagt 42 barnplatser

            (både förskolebarn och 5-åringar)

           Cygnaeus förskola, Aningaisgatan 7, vån 4,(Aningaisskolhus, Åbo Yrkesinstitut)

            - 67 förskoleplatser, 4 grupper, var av en förminskad grupp med 7 förskolebarn

             (Barnen från kranskommuner, om utrymme)

           Sirkkala förskola (inte ännu fastställd lokal)

            - 40 platser, 2-3 grupper

 •   Antagning i första hand

            Förskolebarnen har rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt

            elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen.

            I fall att det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan

            förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier.

            http://opaskartta.turku.fi

            Skolor och daghem

            En annan lämplig förskola om den egna förskolan av hälsoskäl eller

            andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven,

            detta förutsätter sakkunnigutlåtande.

            Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av

            Åbo stad ordnade förskoleundervisningen.

 •   Antagning i andra hand

            Om det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan

            platserna fyllas med elevantagning i andra hand. Enhetliga grunder tillämpas

            i alla förskolor. Antagning i andra hand får inte medföra att en ny

            undervisningsgrupp måste bildas.

            Följande grunder tillämpas i prioriteringsordning. Vid behov används lottdragning

            om det i förskolan inte finns rum för alla de elever som söker till

            förskolan och som uppfyller ifrågavarande kriterium.

            1. Eleven har syskon i skolan där förskolan ordnas

            2. Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger belägg för det

           

            Om en elev antas genom andrahandsantagning ansvarar vårdnadshavaren

            för resekostnaderna.

            Ifall eleven genom andrahandsantagningen antas med syskonkriterium eller

            utgående från  kriteriet skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna

            och eleven har en reseförmån till närskolans förskola fråntas eleven inte

            denna förmån ifall samma kriterier fylls till den andra förskolan.

            Reseförmånen kan dock inte förbättras med ett byte från närskolans förskola till en

            annan förskola.

            Utöver kriterierna för antagning i första-och andrahand bör barnet ha

            tillräckliga kunskaper i svenska språket

 

            FOSTRAN OCH UNDERVISNING

            Servicechef Hanna Karlsson, 

            hanna.karlsson@turku.fi

            tfn. 040-1802443