Ansökan om dagvård och förskoleundervisning

Ansökan om dagvård eller förskoleundervisning görs elektroniskt

Kontaktuppgifter

Småbarnspedagogiska verksamhetens serviceenhet
Puolalagatan 5
20100 Åbo

Kundrådgivning på vardagar kl. 9.00 – 15.00.
Tel: 02 262 5610.

Småbarnspedagogiska verksamhetens chatt

En elektronisk dagvårdsansökan lämnas in senast 4 månader innan dagvården inleds. Ifall familjen på grund av arbete eller studier har ett akut dagvårdsbehov som inte har kunnat förutses, är ansökningstiden två veckor. Då ska ansökan lämnas in så fort som möjligt.

Ansökningsinstruktioner:

 • Med dagvårdsansökan kan du ansöka om kommunal dagvårdsplats eller servicesedel till privat daghem. Observera att trefamiljsdagvård inte erbjuds inom svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.
   
 • Innan du gör din ansökan behöver du fundera ut tre olika dagvårdalternativ.Välj område och kryssa i de daghemsalternativ som du önskar.
   
 • Ansökan om privat dagvård med servicesedel görs via stadens elektroniska ansökningssystem. Ansökan om privat dagvård med privatvårdsstöd görs direkt till privat familjedagvårdare, gruppfamiljedagvårdare eller privata daghem. Observera att gruppfamiljedagvård inte erbjuds inom svenskspråkig småbarnspedagogisk verksamhet.

Anmälan till förskoleundervisning

Elektronisk anmälan till förskolan

Anmälningstiden är 2-13.1.2019.
Anmälan görs elektroniskt
På web-sidan finns ytterligare information gällande förskolans elevupptagning. Förskolebesluten skickas hem till alla blivande förskolebarn samtidigt. Vänligen bekräfta förskoleplatsen till förskolans föreståndare senast två veckor efter att ni mottagit beslutet.

Observera!

Förskolan följer grundskolans elevupptagningsområden. Genom att klicka på länken och skriva in din adress i sökfältet, ser du till vilket upptagningsområde ditt barn hör. Stadens elevupptagningsområde, svenska skolor 1-6.

 • Välj rätt geografiskt område
 •  Välj rätt enhet:

Braheskolan (Martti)
Karola Kojo
040-6473576
karola.kojo@turku.fi
Området söder och väster om Aura å, väster om gatulinjen Jungfrustigen-Stenhuggaregatan, Bäckergatan, Bäckerstigen, Luolavuorivägen, väster om korsningen Meriläisvägen och Södra Bågen, samt Uittamo,   Ispois, Katarina, Hirvensalo och Satava.

Cygnaeus förskola - Östra svenska dagvårdsenheten (Itäinen keskusta)
Östra svenska dve.
Hanna Karlsson
hanna.karlsson@turku.fi
Området väster och norr om Aura å.

Sirkkala förskola -Sirkkala dagvårdsenhet (Itäinen keskusta)
Annette Hagelberg
tfn. 050 396 7153
annette.hagelberg@turku.fi
Området söder och öster om Aura å med följande undantag: ett område väster om gatulinjen Martinsgatan-Kungsgårdsvägen-Uittamovägen samt Uittamo och Katarina. Barnet anmäls till sin närförskola enligt familjens hemadress. Observera att förskoleverksamheten som ordnas i samband med skolorna hör till småbarnspedagogisk verksamhet och anmälan riktas då till den dagvårdsenhet som förskolan lyder under, t.ex. Cygnaeus förskola: Östra svenska dagvårdsenheten.

Verksamhetsställen 2019-2020

Braheskolans förskola, Djupdikesvägen 27

 • 2 grupper (både förskolebarn och 5-åringar)

Cygnaeus förskola, Aningaisgatan 7, 4 vån. (Aningaisskolhus, Åbo Yrkesinstitut)

 • 4 grupper (Barnen från kranskommuner, om utrymme)

Sirkkala förskola, Servicehuset Hemmet, Hemgatan 1

 • 2 grupper (max 35 barn i heldagsverksamhet)

Antagning i första hand

Förskolebarnen har rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt elevupptagningsområden som finns inom den grundläggande utbildningen. I fall att det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier.
http://opaskartta.turku.fi

Skolor och daghem

En annan lämplig förskola om den egna förskolan av hälsoskäl eller andra särskilda orsaker inte är lämplig för eleven, detta förutsätter sakkunnigutlåtande. Barn som är bosatta i Åbo antas i första hand till den av Åbo stad ordnade förskoleundervisningen.

Antagning i andra hand

Om det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan platserna fyllas med elevantagning i andra hand. Enhetliga grunder tillämpas i alla förskolor. Antagning i andra hand får inte medföra att en ny undervisningsgrupp måste bildas.

Följande grunder tillämpas i prioritetsordning. Vid behov används lottdragning, om det i förskolan inte finns platser för alla de elever som anmälts till förskolan och som uppfyller ifrågavarande kriterium.

 1.  Eleven har syskon i skolan där förskolan ordnas
 2.  Om skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna ger belägg för det

Ifall en elev antas genom andrahandsantagning ansvarar vårdnadshavaren för resekostnaderna. Ifall eleven genom andrahandsantagningen antas med syskonkriterium eller utgående från kriteriet skolvägens längd, trygghet eller trafikförbindelserna och eleven har en reseförmån till närskolans förskola fråntas eleven inte denna förmån ifall samma kriterier fylls till den andra förskolan. Reseförmånen kan dock inte förbättras med ett byte från närförskola till en annan förskola.

Utöver kriterierna för antagning i första-och andrahand bör barnet ha tillräckliga kunskaper i svenska språket

FOSTRAN OCH UNDERVISNING
Servicechef Hanna Karlsson,  
hanna.karlsson@turku.fi
tfn. 040 180 2443