Ekonomi och strategi

Ledningen och styrningen av Åbo stadskoncern baserar sig på ett avtal mellan fullmäktigegrupperna samt strategi- och programarbete.

Ekonomi

Åbo stads bokföringsmässiga resultat för 2015 uppvisade ett överskott på 89,1 miljoner euro. För bolagiseringen av social- och hälsovårdsfastigheterna bokförde staden en försäljningsvinst av engångskaraktär på 87,4 miljoner euro. Efter det att alla korrigeringar i posterna av engångskaraktär gjorts uppgår stadens underskott till 0,5 miljoner euro.

Kommunalskatten är en inkomstskatt som betalas till kommunen och kommunalskatteprocenten fastställs årligen. Stadsfullmäktige beslutade den 16 november 2015 att Åbo stads inkomstskatteprocent för 2016 skulle vara 19,50.

Strategi och utveckling

Åbo stads strategihelhet består av stadsstrategin samt strategiska program: Programmen Välfärd och aktivitet samt Konkurrenskraft och hållbar tillväxt godkändes av stadsfullmäktige den 23 juni 2014. Dessutom uppgjordes ett eget målprogram för de anställda som godkändes av stadsfullmäktige den 25 augusti 2014.

Stadsstrategin är ett visionsliknande dokument som beskriver hur staden ska se ut år 2029, vilka centrala mål staden ställer för sin verksamhet och vilka principer stadens anställda och förtroendevalda lovar att förbinda sig till i sin verksamhet.

I de strategiska programmen som omspänner fyra till åtta år beskrivs riktlinjerna för hur målen ska realiseras. Riktlinjerna konkretiseras årligen genom avtalsstyrning där man fastställer vilka åtgärder som ska vidtas inom sektorerna.