I fortsättningen börjar man utveckla hamnområdet kraftigare än förut. Passagerar- och kryssningsverksamhet utvecklas på så sätt att förnyelserna inverkar positivt på hamnen och tillför turismen ett betydande mervärde. De centrala aktörerna på området förbinder sig att utöka attraktionen genom en gemensam avsiktsförklaring.

Passagerar- och frakttrafiken är synnerligen viktiga för staden, och vi vill erbjuda de bästa möjliga förhållandena för att utveckla affärsverksamheten. 

Minna Arve

– Passagerar- och frakttrafiken är synnerligen viktiga för staden, och vi vill erbjuda de bästa möjliga förhållandena för att utveckla affärsverksamheten. En effektivering av hamnområdena och den operativa verksamheten för trafiken prioriteras, men alla förnyelser görs med hänsyn till miljön och den framtida bosättningen. Dessutom ska tryggheten för resenärerna och frakten beaktas, yppar stadsdirektör Minna Arve om riktningen för utvecklingen.

Utvecklingsarbetet börjar med att Viking Line Abp, Tallink Silja Oy, Åbo Hamn Ab och Åbo stad 22.8.2018 undertecknar en strategisk avsiktsförklaring om sitt gemensamma mål att utveckla Åbo hamnområde. I utvecklandet beaktas utvecklingsåtgärderna för stadens slottsområde och de framtida trafikarrangemangen samt frågorna som hänför sig till säkerheten.

Havens motorväg från Åbo till Stockholm

Rutten för varje år närapå tre miljoner resenärer från Åbo centrum till centrum av Stockholm

Jan Hanses

– Åborutten är ytterst viktig för kryssnings-, rutt- och frakttrafiken. Rutten, som kunde kallas för havens snabba motorväg, för varje år närapå tre miljoner resenärer från Åbo centrum till centrum av Stockholm, den internationella miljonstaden, av vars mångsidiga upplevelser finländarna har fått njuta redan i decennier. Åbo med omnejd är i sin tur ett lockande resmål för Viking Lines svenska resenärer, berättar Viking Line Abp:s verkställande direktör Jan Hanses.

Hanses anser också att Åbobåtarna och Åbo Hamn utgör en väsentlig del i såväl icke-ortsbornas som åbobornas ögon.

– De utgör en del av Åboregionens serviceutbud, vilket i glädjande omfattning utnyttjas av såväl företag som enskilda kryssning- och ruttpassagerare. Inte heller är Åbotrafikens internationella betydelse liten, för rutten är en känd, snabb och naturlig bro över Östersjön för såväl europeiska resenärer som sådana som kommer från platser utanför Europa.

 

Det är fint att vi tillsammans börjar planera och utveckla passagerarhamnsverksamheterna i Åbo

Margus Schults

– Det är fint att vi tillsammans börjar planera och utveckla passagerarhamnsverksamheterna i Åbo. Jag tror att vi i samarbete med olika involverade förmår förverkliga en resenärsupplevelse som löper ännu bättre än förut för såväl kryssningspassagerarna, bilresenärerna som även för frakten, säger Tallink Silja Oy:s verkställande direktör Margus Schults.

– När den fascinerande trakten kring Aura å kommer att nå vidare ända till hamnen, gagnar det, förutom oss som aktörer i hamnen, både åboborna och de resenärer som kommer till Åbo. Och på så sätt börjar den anslående stadsbilden genast i hamnen. Jag är faktiskt entusiastisk över den här utvecklingstrenden, tillfogar Tallink Siljas regiondirektör Nina Honkaranta.

Schauman Arkkitehdit Oy

Samterminalen byggs av Åbo Hamn

– Hamnen bygger på hamnområdet en ny samterminal, som både Viking Line och Silja Line förbinder sig att använda för reguljär ruttrafik enligt sina nuvarande tidtabeller när arrangemangen har blivit färdigställda. Samterminalen och dess verksamhet opereras av Åbo Hamn, röjer verkställande direktör Christian Ramberg om de framtida planerna.

– En motsvarande utveckling i riktning mot lösningar med en samterminal har förverkligats hos expanderande stadscentraler på olika håll i världen. Den utredning som nu inleds, stöder ypperligt målet at förstärka havsnärheten i stadsmiljön. Även i centrumvisionen för Åbo identifierades viljan att centrumet skulle sträcka sig att blicka mot havet. Det för med sig en attraktion av nytt slag även ur fartygspassagerarnas aspekt, bedömde stadsplaneringsdirektör Timo Hintsanen.

Dessutom har utöver samterminalen planerats ett nytt parkeringshus på området, för vars verksamhet Åbo Hamn ska svara.

Den havsnära stadsdelen lockar såväl företag, turister som invånare

Parternas mål är att av Åbo passagerarhamn skapa en helt unik stadsdel, där turismen och godstrafiken samt företagsverksamheten och boendet utvecklas tillsammans. Områdets intensiva passagerar- och kryssningsverksamhet utvecklas på så sätt att förnyelserna inverkar positivt på hamnen och tillför turismen ett betydande mervärde.

Man ska också göra det smidigare att färdas på området på så sätt att staden mögliggör de nya landsvägs-, spårbundna och andra trafikförbindelserna på nytt. Staden tar också hand om bedömningen av de planläggningsbehov som ansluter sig till arrangemangen samt om detaljplaneändringar och gatuplaner som behövs.

Det intentionsavtal som ska ingås efter stadsstyrelsens beslut är betydande med hänsyn till Åbo stad och Åbo Hamn Ab. Även passagerarrederierna Viking Line Abp och Tallink Silja Oy har redan förbundit sig till att projektet blir framgångsrikt genom att förnya och utöka sin fartygskapacitet samt genom att marknadsföra och upprätthålla den reguljära trafiken på rutten Åbo-Stockholm, Finlands viktigaste rutt till Skandinavien. Kostnaderna för terminalen uppskattas vara cirka 45 miljoner euro.

Områdenas planering och arrangemang inleds genast. Utöver företagen inbjuds även invånarna i området med i planeringen. Avsikten är att samterminalen och de nya trafikarrangemangen ska bli färdiga före slutet av år 2024.

​Foto: Schauman Arkkitehdit Oy / Turun kaupunki
Video: Samu Valleala / Turun kaupunki