Under hösten 2018 genomfördes två enkäter om likabehandling och jämställdhet i Åboskolorna. Med enkäterna ville man reda ut elevernas och studerandes åsikter om och erfarenheter av hur likabehandling förverkligas i både den grundläggande utbildningen och på andra stadiet. På enkäten svarade över 10 000 elever inom den grundläggande utbildningen och nästan 3000 studerande på andra stadiet.

I skolorna inom den grundläggande utbildningen får man hjälp på lektionerna – delaktigheten behöver ännu utvecklas

På basis av resultaten från enkäten för den grundläggande utbildningen, upplever eleverna att de får hjälp på lektionerna och blir lika behandlade både i årskurs 1–6 och årskurs 7–9. Däremot påvisade enkäten att upplevelserna av delaktighet ännu måste förbättras. Enligt resultaten förekommer inte diskriminering på grund av religion, övertygelse, hudfärg, kultur eller olikhet.

Enligt resultaten förekommer inte diskriminering på grund av religion, övertygelse, hudfärg, kultur eller olikhet.

Även begränsningar som anknyter till hälsa beaktas väl. Särskilt elever i årskurs 7–9 är av den åsikten att de inte ännu har tillräckligt med möjligheter att påverka skolans gemensamma ärenden eller möjligheter att besluta om sina egna skolrelaterade ärenden.

Lärarna uppmuntrar de studerande likvärdigt på andra stadiet

Studerande i gymnasiet och yrkesutbildningen var enligt enkäten av samma åsikt om att lärarna i huvudsak behandlar och uppmuntrar de studerande oberoende av ursprung, nationalitet eller hudfärg. Enligt studerande uppmuntrar lärarna alla jämlikt oberoende av kön. De studerande behandlar oftast varandra med respekt, oberoende av religiös eller icke-religiös eller annan övertygelse, livsstil eller kön. Tillgänglighet i läroanstalterna genomförs enligt studerande på andra stadiet bäst beträffande hur lätt det är att närma sig personalen.

Enligt gymnasiestuderande skulle skolbyggnadernas tillgänglighet kräva mest utvecklande, medan de studerande i yrkesutbildningen tyckte att tillgången till handböcker och anvisningar och hur lätta de är att förstå skulle kräva mest förbättring.

På andra stadiet förekommer en del mobbning och trots insatser har man inte helt kunnat få slut på den. Enligt resultaten förekommer mobbning aningen oftare inom yrkesutbildningen än i gymnasiet. I läroanstalterna på andra stadiet tog sig mobbningen oftast uttryck som hånande, utskällningar eller att lämna den mobbade utanför. Fysisk mobbning förekom inte just alls. Mobbningen anknyter för det mesta till val av livsstil eller framgång i studierna.

Enkätens resultat används för att bygga ett Åbo som är fritt från diskriminering

Resultaten från enkäten behandlas med personalen och de studerande inom serviceområdena för den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. I läroanstalterna arbetar man för att på många olika sätt bygga en läroanstalt där alla behandlas lika.

I den grundläggande utbildningen ökas delaktigheten ännu mer med hjälp av delaktighetskoordinatorer som anställts till serviceområdet. Välbefinnande har lyfts fram som en central spjutspets för verksamhet och utveckling både detta läsår och nästa läsår.

I läroanstalterna arbetar man för att på många olika sätt bygga en läroanstalt där alla behandlas lika.

Till gymnasieutbildningen i Åbo har en speciallärare och en studiehandledare anställts för att stöda de studerande i studierna. I gymnasierna kommer man särskilt att satsa på att bli av med mobbning och ojämlik behandling.

I yrkesutbildningen har resurserna för stödtjänsterna för studerande stärkts.  Antalet studiehandledare, resurser för särskilt stöd och studerandevårdstjänsterna har ökat. Åbo Yrkesinstitut deltar även i projektet #kampusrauhaa som finansieras av utbildnings- och kulturministeriet. I projektet funderar man tillsammans med de studerande på metoder för att ändra verksamhetssätt och verksamhetskultur så att den blir mera gemenskapsvänlig och ökar välbefinnande och delaktighet hos de studerande.

 

Presentation av resultaten