Småbarnspedagogik

Åbo har ca 50 dagvårdsenheter, som kan bestå av flera olika daghem eller till exempel lekskolor. Verksamhet ordnas på över 90 verksamhetsställen.

Småbarnsfostran vid Åbo stad erbjuder dagvårdsverksamhet som hel- eller halvdagsvård, kvälls- och skiftesdagvård, förskoleundervisning samt kompletterande dagvård i samband med antingen daghem eller skolor. Familjedagvård ordnas i vårdarens eget hem och som trefamiljsdagvård. I Åbo finns också mycket privata dagvårdsplatser. Familjen kan skaffa en privat dagvårdsplats med servicesedel eller stöd för privat vård och dess kommuntillägg.

Inom öppen småbarnsfostran bedriver 27 lekparker verksamhet runtom staden. Inom öppen småbarnsfostran bedrivs dessutom verksamhet i lekskolor och familjeklubbar, som också ordnas i samarbete med för-samlingar och den tredje sektorn. Lekskolor ordnas också som utelekskolor.

Småbarnsfostran ordnar språkbadsverksamhet och förskoleundervisning på svenska. Därtill ordnas språkdusch och förskoleundervisning på engelska. Till småbarnsfostrans uppgifter hör också att stödja barn som hör till kulturminoriteter i utvecklingen till medlemmar i den egna kulturen och det finländska samhället.

Tjänsterna inom specialsmåbarnsfostran är olika stödformer som utarbetats för enskilda barn i närliggande daghem eller i regionala specialgruppen. Speciallärarna stödjer barnen, personalen och familjerna genom att konsultera och delta i daghemmens verksamhet i vardagen.

Åbo stads småbarnsfostran deltar i många projekt som främjar barns motion och rörelse. Barnens motion i vardagen syns i hur verksamheten fokuseras. I Åbo erbjuds också språkdusch och förskoleundervisning på engelska på Tuomaansillan päivähoitoyksikkö.

Småbarnsfostran privata tjänster direktör för serviceområdet är Vesa Kulmala


www.turku.fi/dagvard
servicehandledningen inom småbarnsfostran: 02 262 5610
småbarnsfostrans chattjänst: http://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogikens-chatt