Paletti - tjänster för personer med specialbehov

Enheten Paletti erbjuder service åt personer med utvecklingsstörning, som är i behov av specialservice.

På Paletti görs psykologiska och sociala utredningar samt en hälsokontroll. Utredningarna ligger sedan som grund för den individuella service- och rehabiliteringsplanen. Specialservice behövs då basservicen inte är tillräcklig.

Service för utvecklingsstörda vuxna är bland annat

  • rådgivning
  • handledarservice
  • boendeservice
  • dag- och arbetsverksamhet
  • korttidsvård
  • institutionsvård

Service för barn och unga som behöver särskilt stöd är servicehandledning, korttidsvård, specialfamiljevård och autismrådgivning. Till Palettis service hör även stöd för närståendevård för handikappade eller långtidssjuka barn och unga.

Ansökan om service för utvecklingsstörda görs via Palettis socialarbetare, se Kontaktuppgifter till handikappservicen.