Stöd för närståendevård

Besöksadress: 
Slottsgatan 39
20100 Åbo

Telefon:

Telefonnummer för kund- och servicehandledning för äldre personer och närståendevårdare (02) 262 6164
Område A: Kråkkärret, Laustis, Nummis-Hallis, Svalberga, Mervi Rinne (02) 262 6704
Område B: Nättinummi, Runosbacken, Slotts, St. Marie-Patis, Vilja Hokkanen (02) 262 6700
Område C: Aningais, Paltta, Pansio-Jyrkkälä, Portsa, Elina Pentti (02) 262 6701
Område D: Luolavuori-Björkas, Norrstan, Uittamo, Suikkila, Marja Holm-Rantala (02) 262 6740
Område E: Kuppis, Lehmusvalkama, Lillheikkilä-Hirvensalo, Martins, Rosen, Domkyrkan Maarit Siutla-Lång (02) 262 6016
Sjuskötare 040 687 8720
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
E-post: 
sote.omaishoidontuki@turku.fi

Öppettider

Telefontid för närståendevårdsstödets hanledare

mån - fre 09:00 - 11:00

Närståendevårdsstödet är ett vårdarvode som betalas för att trygga hemvård, annan omsorg och/eller service som specificeras i vård- och serviceplanen för äldre, sjuka eller handikappade.

  • Stödet betalas till en vårdare som kan vara en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära.
  • Stödets storlek bestäms enligt den vårdbehövandes behov av hjälp och stöd.
  • Till ansökan bifogas ett läkarutlåtande.
  • Ansökan och tillhörande bilagor inlämnas till öppenvårdsledaren som därefter kontaktar den person som ansöker om närståendevårdsstöd och kommer överens om ett hembesök.
  • Vårdarvodet är en beskattningsbar inkomst.

Med den person som ansöker om stöd för närståendevård ingås i allmänhet ett avtal som gäller tillsvidare. Beslut om närståendevårdsavtal och beviljande av stöd fattas av öppenvårdsledaren. Till närståendevårdsavtalet hör alltid en vård- och serviceplan.

Närståendevårdaren har rätt till tre lediga dagar i månaden eftersom närståendevården är bindande dygnet runt.

Närmare upplysningar om närståendevårdsstödet fås via kontaktuppgifterna för öppenvårdsservice.

Servicesedlar för närståendevårdsstöd

Du minns väl att serviceproducenterna hittas i realtid på adressen: https://parastapalvelua.fi/palveluntuottajat (på finska)