Hemrehabiliteringstemets klientavgifter

Hemrehabiliteringsteamets tjänster ingår inte i avgiftstaket.

Klientavgift uppbärs för verksamheten:

  • om läkare deltar i patrullen är avgiften 19,10 euro/besök
  • hembesök av annan personal kostar 12,10 euro

Avgift kan dock uppbärs endast för två besök per dygn.

Avgift uppbärs:

  • om personen får regelbunden och fortgående hemvård och därtill tillfälligt hemrehabiliteringsteamets tjänster
  • om personen får service från hemsjukhuset (specialiserad sjukvård i hemmet), dock endast två klientavgifter per dygn

Avgift uppbärs inte:

  • om personen får regelbunden och fortgående hemsjukvård
  • om personen omfattas av stöd för närståendevård