Kortvarig anstaltsvård och tillfällig vård inom öppenvårdsenheterna

Vård på sjukhus

För kortvarig vård på sjukhus uppbärs 48,90 euro per vårddag  (för vård och uppehälle) fr.o.m. 1.1.2018. Avgift uppbärs också för utskrivningsdagen. Avgiften sjunker till 22,50 euro per vårddag efter att avgiftstaket nåtts.

Avgift uppbärs inte

  • av personer under 18 år då vårddagarna under kalenderåret är fler än sju
  • för lediga dagar (hela lediga dagar)

Tillfällig vård

Tillfällig vård som ingår i den öppna vården inräknas inte i avgiftstaket. En vårddag kostar 22,00 euro.  Den tillfälliga vården på Portsahemmet och servicehemmet Kotikunnas och Hemmet samt Runosbackens, Linhagens och Tallbackens ålderdomshem hör till denna kategori.