Socialservice, jour

Kontaktuppgifter:

I brådskande sociala frågor som gäller alla åldersgrupper:
Kontakta under tjänstetid (vardagar kl. 8.30–15.30) tel. 02 262 6003.

Utanför tjänstetid nås socialjouren via nödcentralen (112).

Socialjour ordnas dygnet runt för att trygga brådskande och nödvändig hjälp. Socialjourens klienter är de som omedelbart behöver vård, trygghet och omsorg.  

Tjänstetid

Socialjouren svarar på brådskande behov av socialtjänster i alla åldersgrupper både för Åbobor och andra personer som vistas i kommunen. Socialjouren tar emot och behandlar barnskyddsanmälningar samt kontakter och anmälningar i enlighet med socialskyddslagen. Socialjouren ger också rådgivning och handledning inom det sociala området. Socialjouren bedömer barnens brådskande behov av socialtjänster samt ordnar vid behov brådskande placeringar. Enheten svarar också för organiseringen av psykosocialt stöd i olycks- och krissituationer.

Under tjänstetid nås socialjouren på telefon (02) 262 6003, vid behov även via nödcentralen (112).

Utanför tjänstetid

Utanför tjänstetid betjänar socialjouren kommuninvånare i alla åldersgrupper i Egentliga Finlands område eller de som vistas i regionen – med undantag av kommunerna runt Nystad – och är i behov av brådskande socialtjänster.  

Kommunerna som omfattas av socialjouren: Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koski TL, Lundo, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero och Åbo.

Utanför tjänstetid nås socialjouren via nödcentralen (112).

På socialjouren tar man emot barnskyddsanmälan, gör hembesök och ger handledning och råd i vårdnads- och umgängesrätt samt i övriga ärenden anknutna till barn. Tjänsten är ämnad för barn- och vuxenfamiljer i brådskande behov av socialarbete.

All brådskande kontakt i ärenden gällande barn-, familje- och vuxensocialarbete görs via telefon under tjänstetid (kl. 8.30 - 15.30) tel. (02) 262 6003. Utanför tjänstetid kan du kontakta nödcentralen 112.

Lokaliteter

Lokaliteter
Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor
Servicespråk: 
Finska
Svenska

Öppettider

Öppettider

Öppen 24/7