Bidrag

Staden beviljar bidrag till privatpersoner, organisationer och föreningar för olika ändamål. Bidrag beviljas bl.a. för att stödja ordnandet av service och verksamhet. Bidraget kan bestå av en viss summa pengar, men det kan också handla om redskap som möjliggör aktiviteter.

Man kan ansöka om bidrag t.ex. för

  • främjande av hälsa och välbefinnande
  • kulturell hobbyverksamhet
  • ordnande av motionsmöjligheter eller evenemang
  • medborgarverksamhet för unga
  • konstundervisning
  • vänskapsföreningar eller
  • professionellt utövande av konst

Bidrag kan sökas vid särskilt bestämda tidpunkter enligt ansökningsanvisningarna.

 

Nyckelord: 

Lokaliteter

Lokaliteter

Åboservicen

Föreningar och sammanslutningar under ansökningstider för ifrågavarande understöd

Allmännyttiga understöd utdelas centrerat från koncernförvaltningen.

Servicens genomförandesätt: 
Själv producerat
Serviceproducent: 
Åbo stads fritidssektor
Åbo stads välfärdssektor
Åbo stads koncernförvaltning
Ansvarsorganisation: 
Åbo stad
Servicespråk: 
Finska