Turun kaupunkitutkimusohjelman tutkimushaku 2017

Hakemus (1+6 sivua)

Hakemukset tulee jättää 31.10. klo 14.00 mennessä ja täsmennetyt hakemukset 5.12. klo 14.00 mennessä. Rahoituspäätökset tehdään 31.12.2017 mennessä.

Hakemus jätetään sähköisesti Turun kaupungin kirjaamoon (turun.kaupunki@turku.fi), viestin otsikkona Kaupunkitutkimusohjelman hankehaku. Vain määräajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Hakemuksen tulee olla rakenteeltaan alla olevan ohjeen mukainen.

Ensimmäisellä sivulla esitetään:

 • Tutkimushankkeen nimi
 • Tutkimusryhmän tai konsortion vastuullinen johtaja ja suorituspaikka
 • Mahdollisten osahankkeiden vastuulliset johtajat ja suorituspaikat
 • Anottavan rahoituksen määrä
 • Abstrakti (enintään 2000 merkkiä)
 • Perustelut miten tutkimushanke sopii Turun kaupunkitutkimusohjelmaan ja haun tavoitteisiin

Seuraavilla enintään kuudella sivulla esitetään tutkimusryhmän tai konsortion yhteinen tutkimussuunnitelma, jonka rakenne on seuraava:

 • Tutkimuksen tausta, suhde aiempaan tutkimukseen ja tavoitteet
 • Kuvaus hankkeesta, mukaan lukien mahdolliset osahankkeet eroteltuna, ja sen/niiden aineistoista ja pääasiallisista tutkimusmenetelmistä
 • Odotettavissa olevat tulokset, niiden akateeminen uutuusarvo ja sovellettavuus Turun kaupungin kehittämiseen
 • Kuvaus tutkimusryhmästä, mukaan lukien mahdollisen konsortion tuoma lisäarvo
 • Mahdollinen hankkeeseen kuuluva kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
 • Anottavan rahoituksen määrä kokonaisuudessaan ja suorituspaikoittain, palkkauskustannukset henkilöittäin (tai tehtävittäin jos henkilöitä ei ole nimetty)
 • Tutkimuksen aikataulu
 • Lähdeluettelo (vain keskeisimmät lähteet)

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila
sampo.ruoppila@turku.fi

Turun kaupunki julistaa haettavaksi rahoitusta Turun kaupunkitutkimusohjelmaa 2014–2017 toteuttaviin ja kaupungin kärkihankkeiden toteuttamista (erityisesti teemat 1 ja 4) tukeviin tutkimushankkeisiin.  Haun rahoittavat Turun kaupunki, Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö, Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Hakea voivat tutkimusryhmät, joita johtaa ja mahdollisen konsortion osana on tutkijoita Turun yliopistosta tai Abo Akademista. Konsortioihin voi kuulua tutkijoita myös muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista.

Haussa toivotaan ehdotuksia tutkimushankkeiksi, jotka kohdistuvat yhteen tai useampaan seuraavista neljästä teemasta:

1. Strategisen kaupunkikehittämisen mallit

Kaupunkikehittämisen strategisuus merkitsee visionäärisen tavoitteellisuuden kautta tunnistettavia olennaisia kysymyksiä ja niiden mukaisesti tehtäviä valintoja, priorisointia ja fokusointia.Pyritään hallitsemaan kokonaisuutta tilanteessa, jossa on monia toimijoita ja nopeitakin muutoksia. Minkälaisia hyviä strategisen suunnittelun malleja tai esimerkkejä on tunnistettavissa Pohjois-Euroopassa ja mitä oppia niistä voisi siirtää Turun kaupunkikehittämiseen?

2. Asumisen kehittäminen kohtuuhintaisesti

Miten asumista voitaisiin kehittää niin, että huomioidaan muuttuneet tavoitteet ja preferenssit, kuten perheasumisen mahdollisuus kantakaupunkimaisessa ympäristössä, mutta huolehditaan samalla asumisen kohtuuhintaisuudesta? Aihe on ajankohtainen positiivisen rakennemuutoksen Turussa, jonne syntyy vilkkaasti uusia työpaikkoja.

3. Ylisukupolvisen syrjäytymisen ehkäisy

Vanhempien koulupudokkuus, työttömyys ja toimeentulotuen asiakkuus ennustavat kukin tilastollisesti merkitsevästi lasten alttiutta vastaavalle huono-osaisuudelle heidän aikuisuudessaan. Minkälaisilla palveluilla, tuella, ohjauksella, puuttumisella tai tukiverkostoilla, missä vaiheessa ja kenen toimesta tehtyinä voidaan ehkäistä ylisukupolvista syrjäytymistä lapsiperheissä?

4. Käyttäjänäkökulma Smart Cityyn

Digitalisaation hyötyjen toteutuminen kaupunkikehittämisessä edellyttää palveluiden käyttäjien (kuluttajien, asiakkaiden, kansalaisten) saamista mukaan muutokseen. Miten käyttäjänäkökulma on huomioitu erilaisissa aiheeseen liittyvissä, toteutetuissa tai toteutuksessa olevissa kokeiluissa (suunnittelu, toteutus, valmiuksiltaan heikompien käyttäjien tuki, jatkotoimet) ja mitä niistä voidaan oppia? 

Rahoitusta hankkeille myönnetään yhteensä enintään 500.000 €. Hausta odotetaan rahoitettavan neljä hanketta, arvoltaan 125.000 € kukin.

Hankerahoitus on Turun kaupunkitutkimusohjelman ehtojen mukaista: Hanketta tai osahanketta johtavan professorin (tmv.) työ katsotaan yliopiston tai tutkimuslaitoksen omarahoitusosuudeksi, jota ei korvata, mutta josta ei tarvitse esittää työaikalaskelmaa. Hankkeeseen palkattavien tutkijoiden kulut korvataan täysimääräisinä, todellisilla työnantajan kuluilla (ei yleiskustannusmallin kertoimien mukaisesti) laskettuna. Hankkeen rahoitettavalle osuudelle hyväksytään kiinteä 18 prosentin yleiskustannuslisä. Rahoittaja hyväksyy rahoituksen käytön palkkana, apurahana ja tutkimuksen aineisto- ja matkakuluihin. Hankkeiden tulee alkaa vuoden 2018 aikana ja päättyä vuoden 2019 loppuun mennessä. Turun kaupunki nimeää kullekin valitulle hankkeelle ohjausryhmän.

Kaupunkitutkimusohjelmasta rahoitetaan akateemista tutkimusta, jonka oletetaan tuottavan myös kaupungin kehittämisen kannalta kiinnostavaa sovellettavaa tietoa. Hakemuksen arvioinnissa kiinnitetään huomioita tutkimussuunnitelman tieteelliseen ansiokkuuteen, toteutettavuuteen, tiedon sovellettavuuteen, ajankohtaisuuteen ja uusiin näkökulmiin. Toivottu sovellettava tieto koskee kaupungin kehittämiseen vaikuttamisen ja muutoksen mahdollisuuksia – tulevaisuusorientoituneesti, mutta historiaa unohtamatta. Ohjelmasta rahoitettavan tutkimuksen ei tarvitse välttämättä sisältää Turkua koskevaa empiiristä tutkimusta. Sen sijaan tutkimus voi käsitellä yleisemmin jonkin ilmiön muutosta ja sen vaikutusta kaupunkikehitykseen, tai jotain toista kaupunkia tai kaupunkeja, mikäli niistä saatava tieto on perustellusti hyödyllistä Turun kehittämisen kannalta.

Haku toteutetaan kaksivaiheisena. Turun kaupunki informoi jatkoon päässeitä miten suunnitelmaa toivotaan täsmennettävän tai täydennettävän toisella kierroksella. Toisen kierroksen hakemuksen ei odoteta olevan merkittävästi ensimmäisen kierroksen hakemusta pidempi.

Hakemus (1+6 sivua)

Hakemukset tulee jättää 31.10. klo 14.00 mennessä ja täsmennetyt hakemukset 5.12. klo 14.00 mennessä. Rahoituspäätökset tehdään 31.12.2017 mennessä.

Hakemus jätetään sähköisesti Turun kaupungin kirjaamoon (turun.kaupunki@turku.fi), viestin otsikkona Kaupunkitutkimusohjelman hankehaku. Vain määräajan sisällä saapuneet hakemukset huomioidaan. Hakemuksen tulee olla rakenteeltaan alla olevan ohjeen mukainen.

Ensimmäisellä sivulla esitetään:

 • Tutkimushankkeen nimi
 • Tutkimusryhmän tai konsortion vastuullinen johtaja ja suorituspaikka
 • Mahdollisten osahankkeiden vastuulliset johtajat ja suorituspaikat
 • Anottavan rahoituksen määrä
 • Abstrakti (enintään 2000 merkkiä)
 • Perustelut miten tutkimushanke sopii Turun kaupunkitutkimusohjelmaan ja haun tavoitteisiin

Seuraavilla enintään kuudella sivulla esitetään tutkimusryhmän tai konsortion yhteinen tutkimussuunnitelma, jonka rakenne on seuraava:

 • Tutkimuksen tausta, suhde aiempaan tutkimukseen ja tavoitteet
 • Kuvaus hankkeesta, mukaan lukien mahdolliset osahankkeet eroteltuna, ja sen/niiden aineistoista ja pääasiallisista tutkimusmenetelmistä
 • Odotettavissa olevat tulokset, niiden akateeminen uutuusarvo ja sovellettavuus Turun kaupungin kehittämiseen
 • Kuvaus tutkimusryhmästä, mukaan lukien mahdollisen konsortion tuoma lisäarvo
 • Mahdollinen hankkeeseen kuuluva kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö
 • Anottavan rahoituksen määrä kokonaisuudessaan ja suorituspaikoittain, palkkauskustannukset henkilöittäin (tai tehtävittäin jos henkilöitä ei ole nimetty)
 • Tutkimuksen aikataulu
 • Lähdeluettelo (vain keskeisimmät lähteet)

Lisätietoja

Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila
sampo.ruoppila@turku.fi