Turun kaupunki on strategiassaan asettanut päämääräkseen kestävän kehityksen ja kilpailukyvyn vahvistamisen. Energiatehokas ja resurssiviisas toimintatapa ulotetaan kaikkeen toimintaan.

Turku haluaa kasvattaa uusiutuvien energiamuotojen osuutta ja samalla kehittää energiajärjestelmien älykkyyttä. Tämä huomioidaan kaupunkirakenteen ja liikenneratkaisujen kehittämisessä sekä uusissa investoinneissa.

Strategisena tavoitteena on hiilineutraaliuden saavuttaminen vuoteen 2040 mennessä. Turku on valinnut yhdeksi elinkeinopoliittiseksi kärkiteemakseen hiilineutraalin kiertotalouden (kaupunginhallitus 9.2.2015). Turku on jo onnistunut merkittävästi vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään sekä toteuttamaan useita kestävää kehitystä tukevia ratkaisuja. Kiertotaloutta vahvistetaan esimerkiksi jäte- ja vesihuollossa.

Turku Energia sai 15.4.2015 merkittävän tunnustuksen kestävää kehitystä edistävistä investoinneistaan sekä erityisesti Skanssin alueelle suunniteltavasta kaksisuuntaisesta kaukolämpöratkaisusta. Skanssin alue on laajemminkin esimerkki Turun kaupungin pyrkimyksestä luoda kestävän kehityksen periaatteita toteuttavia referenssialueita. Energiaratkaisujen ohella Skanssissa satsataan esimerkiksi kestävään liikkumiseen ja älykkäisiin palveluihin.

Uusiutuvan energian lisääminen on kaupunkikonsernin suurin yksittäinen toimintalinja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. 2000-luvun aikana on jo toteutettu esimerkiksi Orikedon biovoimala, Kakolan lämpöpumput ja biokaasun energiahyötykäyttö. Nyt meneillään on Naantalin monipolttoainevoimalan rakentaminen, uusiutuvan vara- ja huippuvoiman rakentaminen sekä Skanssin lämpöratkaisu.

Hankeyhteistyötä Sitran kanssa

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja Turun kaupunki ovat käynnistäneet työn hiilineutraalin resurssiviisaan kaupungin tiekartan valmistelemiseksi yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja muiden kaupunkien kanssa. Tämä työ valmistuu vuoden 2015 aikana ja siinä määritellään kehityspolkuja, joiden avulla Turun kaupunkialueella voidaan saavuttaa hiilineutraalius, jätteettömyys ja maapallon luonnonresurssien sallima kulutustaso.

Käynnissä olevat hankkeet:

  • Sitra ja Turun kaupunki: Resurssiviisaan kaupungin tiekartta
  • Sitra ja Turun ammattikorkeakoulu: Resurssiviisas alue - Resurssien hallintamalli
  • Sitra ja Turun kaupunki / Valonia: Paikallinen resurssiviisauden toimintamalli

Vuoden 2015 aikana käynnistettävät hankkeet:

  • Selvitys Turun seudun energiantuotannon toteuttamisesta kotimaisilla uusiutuvilla energialähteillä sekä tämän vaikutuksista alueen (kierto)talouteen, työllisyyteen ja innovaatiotoimintaan sekä ratkaisun aiheuttamiin kasvihuonekaasupäästöihin
  • Selvitys tehostettujen vesiensuojelutoimenpiteiden innovaatiomahdollisuuksista, kumppanuuksista, kustannuksista ja työllisyysvaikutuksista sekä vesihuollon infrastruktuurin innovaatiopotentiaalista Turun seudulla
  • Laajan kiertotalousratkaisun selvittäminen ja kehittäminen Turun alueen jätteen hyötykäyttöä varten
  • Vihreän yrittäjyyden edistämisprojekti: yritysjalostamotoiminnan käynnistäminen yhteistyössä yritysten ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen kanssa sekä vihreän talouden kehitysrahaston valmistelu

Myöhemmin käynnistettävistä hankkeista sovitaan yhdessä. Sopimuksen mukaisen yhteistyön ohjaamiseksi osapuolet ovat perustaneet yhteisen johtoryhmän, johon kuuluvat jäseninä Turun kaupunginjohtaja sekä Sitran yliasiamies sekä heidän nimeämänsä muut henkilöt.

Kestävään kehitykseen eteen tehtävä työ on jatkoa Turun kaupungin ja Sitran aiemmalle yhteistyölle. Viime vuosina yhteistyössä on toteutettu kuntalaisten hyvinvointia ja aktiivisuutta tukevia hankkeita, kuten hankkeet Aktiivinen kuntalainen, Palvelutori ja Palveluseteli.