Turunmaalla tehdään kulttuuriympäristöohjelmaa yhdessä asukkaiden, yhdistysten, elinkeinonharjoittajien ja viranomaisten kesken. Ohjelmassa etsitään tapoja hyödyntää ja kehittää saaristokuntien kulttuuriympäristöä kestävällä tavalla. Tavoitteen saavuttamisen kannalta on erittäin tärkeää, että tekemiseen osallistuu mahdollisimman paljon paikallisia toimijoita. Kulttuuriympäristöohjelman tekemiseen osallistuminen on oivallinen keino vaikuttaa oman elinympäristönsä kehittämiseen.

Kulttuuriympäristö koostuu maisemasta, rakennuksista ja muinaisjäännöksistä. Asukkaiden paikallistuntemuksen lisäksi tietopohjana käytetään Varsinais-Suomen maakuntamuseon rakennus- ja muinaisjäännösinventointeja, maisemahistoriallista tutkimusta sekä paikallishistorioita.

Kalamaja Klovaskärin kallioluodolla Kemiönsaaren ulkosaaristossa, noin 7 km Bengtskärin majakalta pohjoiseen. Kuva: TMK/Laura Ruohonen
 

Hankkeessa osallistetaan paikallisia toimijoita

Kemiönsaarella toteutettiin vuosina 2011–2013 kolmivuotinen projekti kulttuuriympäristön vaalimisessa ja hoidossa tarvittavan perustiedon keräämiseksi. Tuolloin inventoitiin vanhaa rakennuskantaa ja muinaisjäännöksiä sekä tutkittiin maiseman historiaa vanhojen karttojen avulla. Tätä aineistoa hyödynnetään nyt, kun tehdään kulttuuriympäristöohjelmaa. Alueella järjestetäänkin paikallisille toimijoille suunnattuja työpajoja, joissa osallistujia innostetaan kertomaan tärkeiksi kokemistaan kulttuuriympäristöistä, niihin kohdistuvista toiveista, mahdollisista uhista tai tarvittavista hoitotoimenpiteistä. Työpajat järjestetään yhteistyössä Turunmaan korjausrakentamisyhdistys Curatio ry:n vetämän toisen, rakentajille suunnatun korjausrakentamisen tiedonvälityshankkeen kanssa, jossa on tavoitteena mm. innostaa ihmisiä pitämään rakennuksensa kunnossa korjaamalla ne ajoissa. Kulttuuriympäristöohjelman tekemisessä hyödynnetään myös tiedonvälityshankkeessa pidettäviä korjausrakentamiseen liittyviä seminaareja.

Työpajatyöskentelyä Taalintehtaalla. Kuva: TMK/Paula Saarento

Paraisilla on vielä paljon inventoimattomia alueita, ja siellä työ käynnistyikin helmikuussa Vanhan Malmin rakennusinventoinnila. Työ etenee Houtskariin, Iniöön, Korppooseen ja Nauvoon asti. Osa näistä laajoista alueista on inventoitu jo aikaisemmin. Paraisten alueella työpajoja järjestetään, kunhan inventoinnit etenevät.

Seuraa työn etenemistä somessa

Kulttuuriympäristöohjelman tekeminen on prosessi, joka kokoaa eri osapuolet yhteen innostaen vaalimaan omaa elinympäristöä. Tavoitteena on tehdä kulttuuriympäristöohjelma koko Turunmaalle. Alue on kuitenkin niin laaja, että ohjelma tullaan tekemään useassa osassa. Ohjelma pitää sisällään kulttuuriympäristökuvaukset analysoituina, sekä paikalliset kulttuuriympäristön hoidon tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset. Siihen liitetään myös Curatio ry:n tiedonvälityshankkeessa tuotetut konkreettiset korjausrakentamisohjeet. Kulttuuriympäristöohjelmaa voidaan hyödyntää kaikissa kylien kehittämishankkeissa, korjausrakentamisessa, maisemanhoidossa ja maankäytönsuunnittelussa. Ohjelma julkaistaan kaksikielisenä ensin sähköisesti ja myöhemmin toivottavasti kirjoina.

Työn etenemistä voi seurata myös hankkeen Facebook-sivuilla.

Hanke on saanut rahoitusta I samma båt – Samassa veneessä ry.rf. toimintaryhmästä.