Jokaisella on oikeus tarkastaa itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevat tiedot, jos tiedot on talletettu henkilö- tai potilastietojärjestelmään. Ohjeet ja lomakkeet tietojen pyytämiseen löytyvät ohesta.

Kanta-palvelut

Mikäli havaitset tiedoissasi virheen tai puutteita, ota yhteyttä sinua hoitaneeseen terveydenhuollon yksikköön tai apteekkiin, joka on kirjannut tiedot. Neuvoja voi pyytää esimerkiksi kyseisen yksikön tietosuojavastaavalta tai potilasasiamieheltä. Kelassa tietoja ei voida korjata.

Asiakasohje lomakkeiden valintaan:

Asiakas- ja potilastietojen tarkastuspyynnöt

Kun asiakas tai potilas haluaa tarkastaa, mitä itsestä tai hänen huollossaan olevasta lapsesta on kirjoitettu rekisteriin. Rekisteritietojen tarkastuspyyntö on tarkoitettu laajamittaiseen rekisterin tarkistukseen.

Rekisteritietojen korjaamisvaatimus

Kun asiakas tai potilas haluaa pyytää korjattavaksi henkilörekisterissä tai potilastietojärjestelmässä olevan virheellisen tiedon.

Asiakirjojen tietopyyntö

Kun asiakas tai potilas pyytää nähtäväkseen itseään tai huollossaan olevaa lasta koskevan asiakirjatiedon.

Käyttölokitietojen tarkastuspyyntö

Kun asiakas tai potilas haluaa tietää, ketkä ovat käsitelleet hänen tietojaan.

Vainajan tietojen luovuttaminen

Vainajan elinaikaisia tietoja luovutetaan vain perustellusta syystä.