Turun kaupunki on julkaissut tutkimuskatsaukseen, jossa pohditaan mitkä tekijät vaikuttavat maahanmuuttoasenteiden eroihin Turun eri kaupunginosien välillä.

Turun kaupunkitutkimusohjelma

Kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupunginjohdon välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

www.turku.fi/kaupunkitutkimus

Turkulaisten asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovat keskimäärin lievän varautuneita. Nuoret aikuiset ja korkeakoulututkinnon suorittaneet suhtautuvat maahanmuuttoon muita ryhmiä myönteisemmin, kertovat katsauksen kirjoittajat, PD Staffan Himmelroos Åbo Akademista ja VTM Mikko Leino Turun yliopistosta.

Mielipiteet vaihtelevat selvästi myös kaupungin eri asuinalueiden välillä. Selityksiä tälle on useita.

Asuinalueiden eriytyminen – siis se, että alueiden väestöpohjassa painottuvat erilaiset ikäryhmät sekä koulutus- ja tulotaso – selittää osan vaihtelusta. Suhtautuminen on myönteisintä alueilla, joissa asuu suhteellisesti enemmän paremmin toimeentulevia ja/tai nuoria aikuisia.

Yleinen mielipide vaikuttaa

Maahanmuuttajien osuudella asuinalueen väestöstä tai ei sen sijaan ole yksiselitteistä suhdetta kantaväestön asenteisiin. Asenteiltaan viiden negatiivisimman alueen joukosta löytyy yksi maahanmuuttajavaltainen lähiö, jossa työttömyysaste on korkea ja tulo- ja koulutustasot ovat matalat. Tässä tapauksessa suuri ja näkyvä vähemmistö vaikuttaisi näyttäytyvän kilpailijana valtaväestölle, mikä olisi vaikuttanut kielteisiin asenteisiin.

Toisaalta viiden joukosta löytyy myös alueita, joissa maahanmuuttajia ei asu juuri lainkaan ja työttömyys on vähäistä, mutta asenteet ovat silti kielteisiä. Tätä selittävät pikemminkin vähäiset kontaktit maahanmuuttoväestöön, mikä voi pitää yllä varautuneita ennakkokäsityksiä. Toisaalta juuri näillä alueilla väestö on melko ikääntynyttä ja nuoria on vähän, minkä voi katsoa selittävän niiden keskimääräisiä asenteita.

Sen sijaan asuinalueen yleinen mielipide vaikuttaa olevan merkittävä yksilöllisten mielipiteiden selittäjä. Sekä keskimäärin erityisen myönteiset että kielteiset näkemykset alueella vaikuttivat ruokkivan samankaltaista maailmankuvaa ja asenteita. Tämä vaikutus kohdistuu kaikkiin alueella asuviin, ei vain kaikista positiivisimmin tai negatiivisimmin ajattelevaan osaan.

Tutkimus perustuu vuonna 2012 toteutettuun kyselyyn, johon vastasi lähes 3000 suomea äidinkielenään puhuvaa turkulaista 107 eri asuinalueelta.

Staffan Himmelroos & Mikko Leino: Maahanmuuttoasenteet Turun pienalueilla
Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 2/2016. 10 s.