Suomen kuuden suurimman kaupungin kaupunginjohtajat korostavat yhteislausumassaan kaupunkikeskusten merkitystä koko valtakunnan kasvun moottoreina.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet Helsingin, Espoon, Tampereen, Vantaan, Oulun ja Turun kaupunginjohtajat.

Suomessa suurten kaupunkien suhteellinen merkitys on kasvanut tasaisesti 2000-luvun aikana ja tulee kasvamaan edelleen talouden rakennemuutoksen seurauksena. Kuusi suurinta kaupunkia ovat väestömäärältään suurempia kuin valtaosa tulevista maakunnista ja neljän suurimman kaupunkiseudun alueella asuu lähes puolet koko maan väestöstä.

Suuret kaupungit ovat huolissaan sote- ja maakuntauudistukseen liittyvän lainsäädännön valmistelun kokonaishallinnasta. Pirstaleinen valmistelu on johtamassa epäselvyyksiin koskien kuntien yleistä toimivaltaa aluekehittämisen sekä kasvu-, elinvoima- ja innovaatiokokonaisuuksien järjestämisessä ja toteuttamisessa. Samalla uudistuksen kokonaisvaikutusarviointi suhteessa kaupunkeihin on edelleen tekemättä.

Kaupunginjohtajat toistavat näkemyksensä siitä, että vireillä olevassa sote- ja maakuntauudistuksessa tulee ottaa huomioon maakuntien erilaisuus ja suurten kaupunkien keskeinen merkitys Suomen kilpailukyvylle ja suomalaisten hyvinvoinnille. Uudistuksen valmistelussa on sivuutettu suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen asema ja edelleen kasvava merkitys elinvoiman, talouskasvun ja työllisyyden vetureina.

Kilpailukykyä tulee lisätä, ei haitata

Maakuntauudistuksen yhteydessä valmisteltavassa kasvupalvelu-uudistuksessa on oltava erityisen huolellinen, jotta vältetään päällekkäisten palveluiden ja rakenteiden synnyttäminen. Kilpailukyvyn kannalta ajaudutaan kielteisiin vaikutuksiin, mikäli uudella rakenteella estetään tai haitataan vuosien aikana rakennettuja elinvoimapolitiikan ja yhteistyön käytäntöjä suurilla kaupunkiseuduilla.

Suurten kaupunkien näkemyksen mukaan kasvupalvelujen järjestämisvastuu tulisi määritellä lainsäädännössä vaihtoehtona maakunnalliselle ratkaisumallille siten, että kasvupalvelut voitaisiin järjestää muissa maakunnissa vastaavalla tavalla kuin Uuttamaata koskevassa erillisratkaisussa.

Maankäyttö on osa kaupunkien elinvoimatehtävien kokonaisuutta

Maakuntalakiesityksen ollessa eduskunnan käsittelyssä suurten kaupunkien kaupunginjohtajat muistuttavat, että kuntien kaavoitusmonopoli nauttii osana kunnallista itsehallintoa perustuslain suojaa. Esitetty maakuntamalli ja maakuntakaavoitustehtävän siirto perustettaville maakunnille poistaa kunnilta niiden tosiasiallisen kaavoitusmonopolin etenkin, koska kuntien välillisenkin vaikutusvallan ulkopuolella ratkaistavan oikeusvaikutteisen maakuntakaavan yleispiirteisyyden tasoa ei laissa säädellä.

Mekaaninen nykyisen maakuntakaavoituksen siirto uusille maakunnille ei ole mahdollista. Suurten kaupunkien osalta on tärkeää, että alueiden- ja maankäytön strategiset tavoitteet ja mahdollinen yhteensovittaminen tehdään valtakunnallisesti ja yhteistyössä suurten kaupunkiseutujen kanssa.

Lue koko kannanotto (pdf, 202 kt)