Turun kaupunki solmii maanvuokrasopimuksen Oy Vulcan Spa Ab:n kanssa uimala- ja ravintolatilojen rakentamista varten. Uimalan suunniteltu sijainti on Aurajokirannassa vanhalla telakka-alueella.
Havainnekuva: Arkkitehtitoimisto Haroma & Partners Oy

Turun kaupunki vuokraa Oy Vulcan Spa Ab:lle Aurajokirannasta Kuningatar Margareetan laiturin ja Erik Pommerilaisen rannan välissä olevan entisen Laivanrakennusalusta 4:n. Kohteeseen on tarkoitus rakentaa uimala- ja ravintolatilat, joka käsittävät yleiset saunatilat, ulkouima-altaan sekä ravintolatilan ulkotarjoilualueineen. Vuokrattava alue on laajuudeltaan noin 1218 neliömetriä ja koko hankkeen rakennusoikeuden määräksi on arvioitu 700 kerrosneliömetriä.

Oy Vulcan Spa Ab on suunnitellut alueelle tulevaa rakennusta yhdessä vapaa-aikatoimialan museopalveluiden, ympäristötoimialan ja Kiinteistöliikelaitoksen kanssa.

-Tavoitteena on tuoda Aurajokivarteen uudenlainen, vapaa-ajan viettoa palveleva tila, johon mahtuu paljon kaikille kaupunkilaisille tarkoitettua toimintaa, kertoo tonttipäällikkö Timo Laiho Kiinteistöliikelaitokselta.

Alue on teollisuushistoriallisesti ja kaupunkikuvallisesti merkittävä. Suunnittelussa ja toteutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota alueelle ominaisten rakenteiden ja rakennelmien säilymiseen sekä alueen luonteenomaisen ilmeen vaalimiseen.

Alustavasti hahmoteltu uimalarakennus tulee olemaan rannalta katsottuna huomaamaton ja rantaviivaan sulautuva. Toisaalta vesiteitse Turun keskustaa lähestyttäessä rakennus muodostaa jo kaukaa erottuvan arkkitehtonisen kokonaisuuden.

-Luonnossuunnitelma on arkkitehtuuriltaan korkeatasoinen ja se hyödyntää hienolla tavalla teollisen fragmentin tarjoamia mahdollisuuksia, toteaa intendentti Maarit Talamo-Kemiläinen Turun museokeskuksesta.

Laivanrakennusalustalla aikoinaan kaksikerroksinen huoltorakennus

Laivanrakennusalusta 4, josta nykypäiviin on säilynyt pieni katkelma, rakennettiin vuosina 1949–1951 Crichton-Vulkanille (Oy Wärtsilä Ab). Alkujaan runsaat 150 metriä pitkästä ja 30 metriä leveästä laivanrakennusalustasta on jäljellä noin 60 metriä pitkä ja 20 metriä leveä mereen viettävä betoniluiska, jonka Korppolaismäen puoleisessa reunassa on nk. slipi – kolme kohollaan olevaa, rakennettavan laivan pohjaa ja kylkien alaosia tukenutta betonipalkkia – jota pitkin alukset liukuivat veteen. Niistä ainakin sivummaiset jatkuvat runsaat 40 metriä vedenpinnan alle.

Vuonna 1968 laivanrakennusalustaa pidennettiin Oy Wärtsilä Ab:n Turun telakalla tehtyjen piirustusten mukaan. Tällöin sen itäpäähän, yli laiturin kohoavan alustan alle, tehtiin kaksikerroksinen huoltorakennus, jonka ensimmäisessä kerroksessa oli varastotiloja, työkaluosasto, lämpökeskus ja hitsauskonekorjaamo. Toisessa kerroksessa oli ruokailu- ja toimistotiloja.

Laivanrakennusalustan fragmentit ja nivelpuominosturit suojelukohteita

Viimeinen Laivanrakennusalusta 4:llä rakennettu alus oli Rosella, joka laskettiin vesille elokuussa 1979. Huoltorakennus ja luiskan laituritason yläpuoliset osat purettiin vasta 2010-luvun taitteessa, mutta jo aiemmin oli luiskaan tehty muutoksia ja viimeisessä vaiheessa sen alapäässä oli kevytrakenteinen terässilta.

Kaksi Crichton-Vulcanin omassa verstaassa 1950-luvun lopulla rakennettua nivelpuominosturia siirrettiin Kuningatar Margareetan laiturille alueen uudistustöiden yhteydessä. Nostureista poistettiin sähkötekniikka ja koneistus ja niille rakennettiin uudet kiinteät betonituet, sillä paikalla ei ollut enää jäljellä sellaista nosturikiskoa, jolle ne olisi voinut laskea.

Laivanrakennusalusta 4 kuuluu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY) määritettyyn aluekokonaisuuteen ’Aurajokisuun satama-, telakka- ja teollisuusalue’. Laivanrakennusalusta 4:n fragmentit ja laiturille siirretyt nosturit on suojeltu vuonna 2010 voimaan tulleessa asemakaavassa.

Esityslistateksti