Sähköisiä hyvinvointipalveluita pilotoidaan loppuvuoden aikana ulkomaalaistoimistossa sekä suun terveydenhuollossa. Pilottien avulla palveluita kehitetään sujuvimmiksi ja monipuolisemmiksi.

ODA (Omat digiajan hyvinvointipalvelut)

  • Hallituksen kärkihanke, jossa kehitetään sähköisiä sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Palvelukokonaisuuden avulla kansalainen voi jatkossa tehdä sähköisen hyvinvointitarkastuksen, itsehoitosuunnitelman ja sähköisen oire- ja/tai hyvinvoinnin arvion, tallentaa ja hallita omia terveystietojaan sekä osallistua aktiivisemmin omien tavoitteidensa asettamiseen ja seurantaan.
  • Järjestelmän kautta asiakas saa suosituksia jatkotoimenpiteistä, joita voivat olla esim. omahoito-ohjeet, sähköisen ajanvarauksen teko tai kehotus ottaa yhteyttä sote-ammattilaiseen.
  • Sähköiset palvelut ovat kansalaisen ja ammattilaisen kannalta kokonaisuus, jotka ohjaavat kansalaista oikean hoidon tai palvelun pariin.

Turun kaupungin hyvinvointitoimialan ensimmäisen pilotin kohderyhmänä ovat pakolaistaustaiset maahanmuuttajat, joiden sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan Turun ulkomaalaistoimistossa.

Kehitämme pilotissa asiakasprosessia sekä sähköistä hyvinvointikyselyä osaksi nykyaikaisia palveluitamme. Kyselyssä kartoitetaan asiakkaan toimintakykyä sekä terveydentilaa ja nämä tiedot ovat sote-ammattilaisten käytettävissä ennakkoon ennen ensimmäistä vastaanottokäyntiä.

Uusien toimintamallien myötä asiakasprosessin käynnistyminen on jo nyt nopeutunut ja asiakkaat pääsevät tarvitsemiensa palveluiden piiriin aiempaa huomattavasti sujuvammin. Toimintamallien sekä sähköisen hyvinvointitarkastuksen kehittäminen jatkuu parempien palveluiden ja asiakaskokemusten näkökulmasta.

Suun terveydenhuoltoon asiakaslähtöisiä parannuksia

Toisen pilotin kohderyhmänä on suun terveydenhuollon päivystykselliseen ja puolikiireelliseen hoitoon hakeutuvat täysi-ikäiset asiakkaat. Toimintaa kehitetään mm. päivystyspalveluita keskittämällä, ottamalla käyttöön joustava vastaanottoaika, turhia käyntejä vähentämällä ja yhteydenottomahdollisuuksia nopeuttamalla sekä laajentamalla.

Ensimmäiset käytännön muutokset näkyvät lokakuun aikana, kun päivystykselliseen ja puolikiireelliseen hoitoon hakeutuvien asiakkaiden hoito keskitetään Käsityöläiskadun hammashoitolaan.