Lisärakentamista Luostarinkadulle ja tupakkalain mahdollistama Turun ensimmäinen asunto-osakeyhtiön tupakointikielto lautakunnan käsittelyssä.

Turun kaupungin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta kokoontuu seuraavan kerran tiistaina 12.9. Kokouksessa käsitellään mm. seuraavia uusia asioita.

Asemakaavanmuutos ”Luostarinkatu 5”

Asemakaavanmuutos laaditaan tontille, joka rajautuu Luostarinkatuun ja Vartiovuoren puistoon. Tarkoituksena on osoittaa tontille täydennysrakentamista niin, että alueen kulttuurihistorialliset arvot otetaan huomioon. Asemakaavanmuutos laaditaan Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen aloitteesta.

Suunnittelualue on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. Tontilla sijaitsee kolme rakennusta, ja päärakennuksen vanhin osa on vuodelta 1798 ja sen rakennutti akatemian professori Johan Gadolin alun perin laboratoriokäyttöön. Maakuntakaavassa rakennus on osoitettu suojeltavaksi rakennetun ympäristön kokonaisuudeksi.

Kaavaa valmistellaan vaikutuksiltaan merkittävänä ja sen hyväksyy kaupunginvaltuusto. Lautakunnalle esitetään, että kaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman merkitään tiedoksi.

Tupakointikiellon määrääminen

Asunto-osakeyhtiö Turun Mekano on hakenut tupakointikiellon määräämistä taloyhtiön osakkaiden hallinnassa oleville parvekkeille ja ulkoalueille. Hakemus on Turussa ensimmäinen viime vuonna voimaan tulleen tupakkalain mahdollistama hakemus.

Tupakkalain mukaan valvovan viranomaisen on hakemuksesta määrättävä tupakointikielto, jos tupakansavua voi kulkeutua toiselle parvekkeelle, toisen huoneiston ulkotilan oleskelualueelle tai toiseen huoneistoon sisälle. Hakemuksen yhteydessä on kuultava asunto-osakkeiden omistajia ja vuokralaisia. Nyt käsiteltävässä tapauksessa kiellon hakemista puolsi 73 % vastaajista, täysin tai osittain vastaan oli 22 % ja ilman kantaa 5 % vastaajista.

Lautakunnalle esitetään, että se määrää hakemuksen mukaisen tupakointikiellon.

Asemakaavanmuutosehdotus "Pyhän Marian tien jatke"

Asemakaavanmuutos mahdollistaa katuyhteyden rakentamisen Jäkärlästä Yli-Maariaan, jonne valmistuu uusi koulu vuonna 2019. Kaava-alue on osa Koskennurmen asemakaavaehdotusta, jota ei ole vielä hyväksytty kaupunginvaltuustossa, maankäyttösopimusneuvottelujen keskeneräisyyden vuoksi.

Kaava on suunniteltu niin, että nykyiselle asutukselle aiheutuu mahdollisimman vähän häiriöitä. Katuyhteyden rakentaminen edellyttää sillan rakentamista Paattistenjoen yli. Joen molemmin puolin jää puustoinen kuusikkoalue liito-oravien metsäyhteydeksi eri reviirien välillä.

Kaava on laadittu vaikutukseltaan vähäisenä. Lautakunnalle esitetään, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen.

Kokouksen esityslista netissä