Pernossa Blue Industry Parkin alueella aloitetaan puuston hakkuu 23.10. Puita kaadetaan 12,8 hehtaarin alueelta. Alueella on tehty luontokohteiden inventointi ja löydetyt arvokkaat kohteet on rajattu hakkuualueen ulkopuolelle. Puiden hakkuutyöt kestävät noin kaksi viikkoa. Alueen kehittäminen ja sen liikenneyhteyksien parantaminen liittyy positiivisen rakennemuutoksen synnyttämään tarpeeseen.

Turun kaupunki käynnistää Pernossa Blue Industry Parkin alueen rakentamisen kaatamalla rajatulta alueelta puita 23.10. alkaen. Laajuudeltaan 12,8 hehtaarin hakkuualue sijaitsee Meyerin telakan itäpuolella sijaitsevalla alueella, jonka kaupunki osti telakalta noin vuosi sitten. Alue on asemakaavassa määritetty teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueeksi laivanrakennusta varten.

Hakkuualueen eteläosassa on pensaikkoista koivuvaltaista lehtimetsää, laaja varastokenttänä toiminut alue sekä metsittyneitä peltoja. Pohjoisosa on pääosin kallioista varttunutta kangasmaan männikköä. 

Alueella tehtiin luontokohteiden inventointi touko-elokuun aikana. Inventoinnissa löydettiin arvokkaita kohteita kuten jalopuumetsiköitä ja viitasammakoiden elinalue. Nämä rajattiin hakkuualueen ulkopuolelle.

Hakkuut käynnistyvät 23.10. pensaskerroksen ennakkoraivauksella, jonka jälkeen jatketaan konehakkuulla. Hakkuutyöt kestävät noin kaksi viikkoa.

Blue Industry Park on meri- ja metalliteollisuuteen keskittyvä tuotannollinen yritysalue, jonka kehittämispäätös tehtiin Turun kaupunginvaltuustossa tämän vuoden keväällä. Alueen kehittäminen ja sen liikenneyhteyksien parantaminen liittyy positiivisen rakennemuutoksen synnyttämään tarpeeseen