Turun rakennuslautakunta käsitteli 30.11. Turun Toriparkki Oy:n rakennuslupahakemusta, joka koskee pysäköintihallin rakentamista Kauppatorin alle. Lupa myönnettiin äänin 8-5.

Lupahakemus perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään asemakaavaan, joka mahdollistaa pysäköintilaitoksen rakentamisen torin alle ja torirakenteiden uudistamisen. Kaupunki on vuokrannut torin alapuoliset tilat Turun Toriparkki Oy:lle.

Lupa sisältää lukuisia ehtoja, joihin hakijan on sitouduttava. Ennen rakennustöiden aloittamista on mm. esitettävä selvitys rakentamisen vaikutuksista rakennuspaikan lähiympäristön pohjavesiolosuhteisiin ja pohjavesitilanteen seurantasuunnitelma. Samoin on esitettävä selvitys, joka koskee rakennuspaikkaa ympäröivien kiinteistöjen rakenteiden tarkastuksia ja seurantaa.

Muinaismuistolain mukaiset arkeologiset koekaivaukset on tehtävä ennen rakennustöihin ryhtymistä.

Rakennustyöt on aloitettava kolmen vuoden sisällä tai lupa raukeaa, mikäli sen voimassaoloaikaa ei jatketa. Rakennustyöt on saatettava loppuun viidessä vuodessa rakennusluvan lainvoimaiseksi tulemisesta.