Turun kaupunginhallitus päätti 4.12. hyväksyä Hirvensalon osayleiskaavan ehdotuksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville. Kuntalaiset ja osalliset voivat tehdä muistutuksen osayleiskaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana.

Yleiskaavan tarkoituksena on yhdyskuntarakenteen ja maankäytön ohjaaminen pitkällä tähtäyksellä. Yleiskaava ei ohjaa suoraan rakentamista, vaan se toteutuu muun suunnittelun, pääasiassa asemakaavoituksen kautta. Osayleiskaavaehdotus käsittää Hirvensalon ja Kulhon sekä pienempien saarten alueet sekä mantereen puolelta Uittamon kaupunginosan aluetta.

Osayleiskaavaehdotuksessa varaudutaan Hirvensalon asutuksen laajenemiseen tämänhetkisestä 9 500 asukkaasta yli kaksinkertaiseksi. Nykyisellä kasvuvauhdilla laajentuminen kestää useita kymmeniä vuosia.

Ehdotus mahdollistaisi uuden sillan

Hirvensalo, Satava ja Kakskerta ovat vain yhden mantereelle johtavan, jo nyt ajoittain ruuhkautuvan yhteyden takana. Osayleiskaavassa parannetaan liikkumista siten, että Lauttarannan ja Korppolaismäen välille on varattu kevyen liikenteen silta tai muu kävelyn ja pyöräilyn mahdollistava yhteys sekä Hirvensalon ja Uittamon välille Kakskerrantieltä Eteläkaarelle johtava katuyhteys rakennettavan Uittamonsillan kautta.

Uittamonsillalla, kadulla ja lisääntyvällä liikenteellä on haitallisia vaikutuksia Hirvensalon kaakkoisosan ja Katariinanlaakson arvokkaisiin luonnonympäristöihin. Haitallisten vaikutusten torjumiseksi ja lieventämiseksi osayleiskaavassa esitetään keinoja.

Laajoja luonto- ja virkistysalueita säilytetään

Hirvensalolle on ominaista laajat, yhtenäiset vapaa-alueet kuten Ruotsalanmetsän ja Pohjoismäen muodostama yhtenäinen alue, Toijaisten kuntoradan ja luontopolun alue ja Maanpään alue esitetään säilytettäviksi. Yleiskaavaehdotus mahdollistaa myös rantareitin toteuttamisen Lauttarannasta, Pikisaaren ja Jänessaaren kautta Maanpään kaasavuorelle.

Osayleiskaavan virkistysaluevaraukset turvaavat alueiden säilymisen samoin kuin avoimet pelto- ja niittyalueet on turvattu maisemallisesti arvokkaan peltoalueen merkinnällä.

Osayleiskaavaehdotus on nähtävänä myös ympäristötoimialan asiakaspalvelussa, os. Puolalankatu 5, 2. krs. Mahdolliset muistutukset on toimitettava ympäristötoimialalle, PL 355, 20101 Turku, ennen nähtävänäoloajan päättymistä.