Turun kaupunki on laatinut pyöräilyn kehittämisohjelman, joka sisältää toimenpiteitä ja tavoitteita pyöräilyn lisäämiseksi kaupunkiseudulla.

Selvitysten mukaan Turun kaupunkirakenne antaa hyvä lähtökohdat pyöräilyn kehittämiselle, sillä merkittävä osuus matkoista on pituudeltaan pyöräilyyn hyvin soveltuvia. Kaupungin tavoitteeksi asettaman pyöräilyosuuden kasvattaminen edellyttää kuitenkin myös merkittäviä panostuksia, jotta pyöräily olisi houkuttelevaa entistä useammalle.

Pyöräilyn kehittämisohjelma koskee koko kaupunkialuetta, ei ainoastaan keskusta-aluetta, ja se sisältää laaja-alaisen toimenpideohjelman, johon sisältyy muitakin toimenpiteitä kuin liikenneväylien kehittämistä. Toimenpideohjelmassa on 10 kärkitoimenpidettä, jotka tulisi toteuttaa mahdollisimman pian. Näistä näkyvimpiä ovat nykyisen verkoston kehittäminen yhtenäiseksi verkostoksi, kävelyn ja pyöräilyn erottaminen toisistaan nykyistä useammin, laatukäytävien laatutason nosto ja selvitys yksisuuntaisten pyöräteiden sopivuudesta Turkuun.

Kärkitoimenpiteinä esitetään myös kaupunkipyöräkokeilun jatkamista, kunnossa- ja ylläpidon sekä talvikunnossapidon parantamista, pyöräpysäköinnin parantamista ja markkinoinnin kehittämistä. Lisäksi kävelyyn on syytä panostaa omana kulkumuotonaan laatimalla kävelyn kehittämisohjelma.

Pääverkosto ja lähiverkosto

Kaupungin ja kaupunkiseudun pyöräilyverkosto on kehittämissuunnitelmassa kaksitasoinen ja se sisältää pääverkoston ja lähiverkoston. Lisäksi ne pääverkoston väylät, joilla on eniten liikennettä ja seudullista merkitystä, on nostettu laatukäytäviksi.

Jokaisella verkoston tasolla on omat laatutavoitteensa ja käyttäjämääriin perustuvat mitoitusperusteensa. Laatutasotavoitteiden tarkoitus on ohjata uusien tai uusittavien väylien suunnittelua nykyistä laadukkaampaan suuntaan. Jatkossa keskeisille reiteille, erityisesti laatukäytäville, on tarpeen muodostaa myös erillisiä parantamishankkeita laatutason nostamista varten.

Kehittämissuunnitelmassa on otettu huomioon myös muut Turun liikennejärjestelmän kehittämistä koskevat suunnitelmat, kuten keskustavisio 2050, yleiskaava 2029, yleiskaavaan liittyvä keskustan liikennesuunnitelma ja tulevan joukkoliikenneratkaisun mukaiset katujen liikennesuunnitelmat.