Turun kaupunki on myöntänyt rahoitusta kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimustyöhön. Kullekin työryhmälle myönnettiin 125 000€.

Rahoitusta jaettiin neljälle hankkeelle, jotka koskevat strategista kaupunkikehittämistä pohjoiseurooppalaisin esimerkein, kohtuuhintaisen asumisen edistämistä, ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavia ja siltä suojaavia ei-materiaalisia tekijöitä, sekä muutoksen johtamista tilanteissa, joissa kehittäviä toimijoita on useita, mutta kaupungilla on keskeinen tai koordinoiva rooli.

Kullekin työryhmälle myönnettiin 125 000€. Rahoittajina toimivat Turun kaupungin (50%) lisäksi Länsi-Suomen yleishyödyllinen asuntosäätiö (25%) sekä Turun yliopisto ja Åbo Akademi (yhteensä 25%).

Lisäksi Turun kaupunki jakoi 10 kappaletta kannusteluontoisia apurahoja pro graduihin. Näissä aiheina ovat lastensuojelu parisuhdeväkivaltatilanteessa, eettiset kysymykset liittyen arkeologisten kaivausten ihmisjäännöksiin, Suomen kuntien kestävän kehityksen toimintatapojen liikkuvuus, katsomuskasvatus varhaiskasvatuksessa vertaillen Helsinkiin, uudenlainen yhteisöllinen sovittelumenettely, automatisoidun liikenteen sääntely ja vakuutukset, "kansallinen kaupunkipuisto" -statuksen vaikuttavuus, Turun kuvaukset 1800-luvun alun matkakertomuksissa, osallistava suunnittelu segregoituneessa kaupunginosassa, ja ei-suomenkielisten digitaalinen yhdenvertaisuus kuutoskaupungeissa.

Kaupunkitutkimusohjelman mukaista tutkimusta

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen tutkimusohjelma. Sen tavoitteena on lisätä kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta, jonka antia voidaan käyttää hyväksi akateemisen tutkimuksen ja opetuksen lisäksi kaupungin päätöksenteossa.

Kaupunkitutkimusohjelma kohdistuu Turun strategian teemojen puitteissa yhteiskunnalliseen ja tilalliseen muutokseen kaupungeissa ja kaupungin mahdollisuuksiin vaikuttaa tähän muutokseen yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Rahoitukset

Tutkimushankkeisiin

 • Muutosvoimainen strateginen kaupunkikehittäminen - kilpailukyvyn ja vuorovaikutteisuuden vuoropuhelu? (Professori Satu Teerikangas, Turun yliopisto, johtaminen ja organisointi & Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto, strateginen kaupunkisuunnittelu), 125 000 €
 • Kohtuuhintaisen asumisen edistämisen pullonkaulat ja ratkaisut – mallien, toimijoiden ja politiikan näkökulmien analyysi (Yliopistonlehtori Jarkko Rasinkangas, Turun yliopisto, sosiaalityö & Professori Matti Kortteinen, Helsingin yliopisto, sosiologia), 125 000 €
 • Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät (Dosentti Johanna Marketta Kallio, Turun yliopisto, sosiologia), 125 000 €
 • Sustainable resilience policies and inter-organisational performance control designs: Two case studies in Turku with a comparative approach to Stockholm (Professori Matti Skoog, Åbo Akademi, liiketalous), 125 000 €

Graduapurahat (kannustuksena)

 • Patrick Ahlstrand (Turun yliopisto, sosiaalityö): Arviointitutkimus lastensuojelun toimintamalleista lähisuhdeväkivalta-problematiikan parissa, 2000 €
 • Hanna-Kaisa Haverinen (Turun yliopisto, kulttuurihistoria): Haudasta takaisin hautaan? Julinin tontin ihmisjäännösten elinkaari ja etiikka, 2000 €
 • Jani Kinnunen (Turun yliopisto, maantiede): Suomen kuntien kestävän kehityksen toimintatapojen liikkuvuus, 2000 €
 • Reeta Laakso (Turun yliopisto, uskontotiede): Turkulaisten päiväkotityöntekijöiden käsityksiä katsomuskasvatuksesta, 2000 €
 • Suvi Nieminen (Turun yliopisto, oikeustiede): Restoratiivisen conferencing-menettelyn käyttöönotto sovittelussa: pilottihanke Turussa kansainvälisten esikuvien valossa, 2000 €
 • Lilli Parbo (Turun yliopisto, oikeustiede): Autonomisten laivojen vakuuttaminen ja vahingonkorvaus Suomessa – erityisesti P&I -vakuutuksen tulevaisuus, 2000€
 • Eveliina Pehkonen (Turun yliopisto, maisemantutkimus): Kansallisen kaupunkipuiston vaikuttavuus Hämeenlinnassa, 2000 €
 • Petri Pulli (Turun yliopisto, yleinen historia): Ruotsin ajan lopun Turku Edward Daniel Clarken vuonna 1824 julkaistussa matkakertomuksessa, 2000 €
 • Pia Rautiainen (Turun yliopisto, valtio-oppi): Osallistava kaupunkisuunnittelu segregoituneessa kaupunginosassa. Tapaustutkimus Helsingin Jakomäestä, 2000 €
 • Anna Ristilä (Turun yliopisto, englannin kääntäminen): Kuusi verkossa – kuutoskaupunkien verkkosivustojen monikielisyys, 2000 €

Valinta avoimella kilpailulla

Molemmista rahoitusmuodoista järjestettiin avoin kilpailu.

Hankerahoituksen hakijoiksi rajattiin Turun yliopiston tai Åbo Akademin vetämät tutkimusryhmät, joihin voi kuulua myös tutkijoita muista yliopistoista tai tutkimuslaitoksista. Hakuteemat oli tarkemmin määritelty. Hakemuksia tuli 19 kappaletta. Hakemukset arvioineeseen raatiin kuului Turun kaupungin, Turun yliopiston ja Åbo Akademin edustajia.

Pro gradu -apurahoja voivat hakea Turun yliopiston ja Åbo Akademin opiskelijat. Pro gradu -apurahoissa sallitaan kaikki kaupunkitutkimusohjelmaan liittyvät aiheet. Hakemuksia tuli 38 kappaletta. Hakemukset arvioi Turun tutkimusjohtaja. Graduapurahan saa vasta valmista työtä vastaan. Työn tulee olla valmis 1.12.2018 mennessä.

Turun kaupunkitutkimusohjelma järjesti hankkeiden rahoituskilpailun nyt toisen kerran. Aiempi haku järjestettiin 2014. Kaupunki on jakanut useina vuosina myös apurahoja vuoden työskentelyyn. Apurahoja pro graduihin Turun kaupunki on jakanut vuosittain 2005 alkaen.

Asiasanat: