Turun kaupungin kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 6.2. Esillä ollut Forum-korttelin kehittämistä koskeva asemakaavaluonnos jäi vielä pöydälle. Ratapihankadulle suunnitellun elämyskeskuksen mahdollistava kaava sen sijaan liikkui eteenpäin. Ehdotus Pomponrahkan luonnonsuojelualueen perustamiseksi hyväksyttiin.

Asemakaavanmuutosluonnos ”Forum”

Asemakaavanmuutos laaditaan ydinkeskustaan korttelille, jota rajaavat Eerikinkatu, Kauppiaskatu, Linnankatu ja Aurakatu. Tavoitteena on säilyttää nykyiset kävely-yhteydet Forum-korttelissa sekä luoda edellytykset hotellitoiminnan ja matkailun kehittämiselle.

Kaavamuutos mahdollistaa kaksi uutta rakennusta korttelin sisälle. Hotellirakennuksen voi toteuttaa 9-kerroksisena ja toisen rakennuksen 7-kerroksisena. Osalla korttelialuetta toimistotiloja voi muuttaa majoitustiloiksi tai asunnoiksi kolmannesta kerroksesta ylöspäin. Korttelin kaupunkikuvallisesti ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset suojellaan.

Lautakunnan ehdotettiin, että asemakaava laaditaan luonnoksen pohjalta. Asia jätettiin kuitenkin vielä pyödälle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Turku ratapiha"

Asemakaavanmuutos laaditaan Pohjolan kaupunginosaan päärautatieaseman ratapihan alueelle. Alueelle suunnitellaan monipuolista elämys- ja tapahtumakeskittymää sekä elämyksellisyyttä tukevia palveluita, asumista ja julkista kaupunkitilaa. Kaupunki kehittää aluetta yhteistyössä Turun Ratapihan Kehitys Oy:n ja VR-Yhtymä Oy:n kanssa.

Asemakaavoituksen tavoitteena on monipuolinen ja kaupunkikuvallisesti korkealaatuinen alue arvokkaassa rautatieympäristössä. Asemakaavoitettava alue nivoutuu olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen ja yhdistää ratapihan jakamia kaupunginosia toisiinsa.

Esittelijä täydensi esitystään asian käsittelyn aikana lisäämällä kohtaan kaavan tavoitteet: "Selvitysten tuomat reunaehdot on huomioitava suunnittelussa." Lautakunta hyväksyi esitetyt tavoitteet ja merkitsi osallistumis- ja arviointisuunnitelman tiedoksi.

Asemakaavoituksen keskeyttäminen

Esitys asemakaavoituksen keskeyttämisestä koskee Haritussa sijaitsevaa Kaarningon aluetta. Selvitysten perusteella alueen rakentaminen pientaloalueeksi ei ole taloudellisesti kannattavaa, sillä alueella on riski tulevista pihojen painumisista ja suurista massanvaihdoista.

Kaarningon kaava-alueen suunnittelusta järjestettiin vuonna 2011 kansainvälinen, nuorille arkkitehdeille suunnattu suunnittelukilpailu. Alueen kaavaluonnos on hyväksytty kilpailun perusteella.

Lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaavoituksen keskeyttämistä.

Pomponrahkan luonnonsuojelualueen perustaminen

Rauhoitushakemuksen kohteena oleva alue kattaa viimeiset Turun kaupungin omistuksessa olevat luonnonsuojelulailla toteutettavat osa-alueet Pomponrahkan Natura-alueella. Alueen laajuus on 97,1 hehtaaria, ja siihen sisältyy vuonna 1983 perustettu 77,6 hehtaarin laajuinen luonnonsuojelualue.

Alue sijaitsee Turun lentoaseman ja Kehätien välissä. Alueella esiintyy boreaalisia luonnonmetsiä, puustoisia soita, metsäluhtia ja keidassoita sekä näiden lisäksi lettoja ja silikaattikallioita. Alueella on runsaasti erilaisia sammallajeja ja lukuisia harvinaisia selkärangattomia eläinlajeja.

Lautakunta päätti hakea luonnonsuojelualueen perustamista Varsinais-Suomen ELY-keskukselta.

Kaupunkiympäristölautakunnan kokoukset netissä