Turun kaupungin kehittäminen etenee määrätietoisesti kohti tulevaisuuden Turkua, jossa kaupunki toimii rohkeasti ja uusia avauksia luoden asukkaidensa parhaaksi ja koko Lounais-Suomen vetovoiman kirittämiseksi.

Turun kaupungilla on kolme mittavaa kaupunkistrategiasta johdettua kärkihanketta, jotka nivoutuvat yhteen kaupungin positiivisen rakennemuutoksen kanssa. Näitä ovat keskustan kehittäminen, Turun kampus ja tiedepuisto sekä datan ja digitalisaation hyödyntämiseen keskittyvä Smart and Wise Turku.

Turun kaupunginhallitus käsitteli kärkihankkeita kokouksessaan 7.5.2018 ja hyväksyi ne kulloinkin toimivaltaisen toimielimen ja viranhaltijan valmistelua ja päätöksentekoa ohjaavina. Turun kaupunginvaltuusto hyväksyi hankkeet osaksi kaupungin strategista suunnittelua kokouksessaan maanantaina 14.5.2018.

Turun kampus ja tiedepuisto

Turun kampus ja tiedepuiston alue on kaupunkiseudun merkittävin osaamisen ja korkean teknologian työpaikkojen kasvukeskus. Turun kaupunki kehittää aluetta kansainvälisesti merkittävänä osaamiskeskittymänä ja huippuosaamisen näyteikkunana kunnianhimoisin tavoittein.

Kärkihankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen. Kärkihankkeessa tuotettu Turun Tiedepuiston Masterplan 2050 edustaa uudenlaista kunnianhimoista kaupunkikehittämistä ja antaa suunnan alueen kokonaisvaltaiselle kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen.

Keskustan kehittäminen

Tiiviissä vuorovaikutuksessa kaupunkilaisten kanssa tuotettu Keskustavisio 2050 tarjoaa suunnan keskustan kokonaisvaltaiselle kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen. Turun keskustalla on mahdollisuus johtaa koko kaupungin kasvua eurooppalaiseksi, merkittäväksi tieteen, kulttuurin ja matkailun kaupungiksi.

Keskustan kehittämisen keskeisenä ajatuksena on ydinkeskustan laajentaminen sekä sitä tukeva toiminnallinen monipuolistaminen, joka mahdollistaa kasvun. Elävän keskustan tärkeimmät elementit, saavutettava ja helposti kuljettava keskusta, kaupallisesti houkutteleva keskusta sekä viihtyisä kohtaamispaikka, muodostavat keskustan kehittämisen tavoitteelliset kärjet.

Kärkihanketta toteutetaan laaja-alaisella avoimella yhteistyöllä kaupungin ja sen sidosryhmien kesken. Kaikilla hankkeen osa-alueilla suunnittelun ja toteutuksen lähtökohtana on kaupungin asukkaiden, asiakkaiden ja sidosryhmien osallisuus.

Smart and Wise Turku

Smart and Wise Turku -kärkihankkeessa yhdistyvät strateginen tavoite seudullisesta hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -konsepti. Saavutetuilla tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja parannetaan kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan tuottavuutta.

Smart and Wise Turku auttaa kaupunkia varautumaan ilmastonmuutoksen, kaupungistumisen sekä väestön ikääntymisen mukanaan tuomiin haasteisiin hyödyntämällä digitalisaatiota ja sen tuottamaa dataa. Tulevaisuuden Turku on vihreän datan kaupunki.

Digitalisaatio mahdollistaa ajasta ja paikasta riippumattomien palvelujen tuottamisen ja kaupungin oman toiminnan tuottavuuden parantamisen. Luomalla kaupunkilaisille ja yrityksille edellytykset hyödyntää dataa kaupunki mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun.

www.turku.fi/karkihankkeet