Investointihankkeiden tavoitteina on luoda laajoja oppimis- ja TKI-infrastruktuuriympäristöjä, lisätä konkreettista yhteistyötä alueen yritysten ja muiden korkeakoulujen kanssa sekä vahvistaa Teknologiakampus Turkua.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) mahdollistavat yhteensä 7 miljoonan euron investoinnit Turun alueen tekniikan alojen infrastruktuurien kehittämiseen.

Kokonaisuus koostuu kahdesta eri rahoituksesta ja hankkeesta. Ensimmäinen on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Turku Future Technology Competence Factory, jonka kokonaisbudjetti sisältäen omarahoitusosuuden on 2,9 miljoonaa euroa. Hanke on alkanut viime vuonna, ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun.

Toinen suuri investointihanke on Uuden energian ja digitaalisen teknologian murros, jonka 4,1 miljoonan euron rahoitus tulee työ- ja elinkeinoministeriöltä Euroopan aluekehitysrahaston kautta.  Euroopan aluekehitysrahastolta. Hanke on alkanut tänä keväänä ja jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Toiminnallisesti investointihankkeet sisältävät yhteensä kolme laajempaa kokonaisuutta. Näitä ovat Digitaalinen tehdas 4.0, Uuden energian tutkimuskeskus ja Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sekä tekoälyn keskus. Kolmen pääteeman lisäksi investointiohjelmaan sisältyy Saloon perustettava uusi kyberturvallisuuslaboratorio, sekä terveysteknologialaboratorion, materiaalitehokkuuden ja biotekniikan laboratorioiden vahvistaminen.

– Julkisen sektorin panostus infrastruktuuriin johtaa siihen, että yritysten kanssa tehtävä yhteistyö lisääntyy merkittävästi ja on avainasemassa investointien hyödyntämisessä. Tulevaisuuden tavoitteena tulee olla, että investointeja tehdään jatkossa myös teollisuuden tuella ja muodostetaan yhteinen tutkimusinfrastruktuuri teollisuuden kanssa, kertoo Turun AMK:n vararehtori Juhani Soini.

Investointien pääpainopisteet

Digitaalinen tehdas 4.0 tukee digitaalisen valmistusprosessin, hitsaustekniikan, koneälyn ja robotiikan infrastruktuuria vahvistamalla Koneteknologiakeskus Turku Oy:tä. 

Uuden energian tutkimuskeskus keskittyy energiamurroksen asettamiin haasteisiin, kehittää koko energiaketjun testausta, ratkaisuja ja akkuteknologiaa, myös sähköisen liikenteen tutkimusta.

Virtuaali- ja lisätyn todellisuuden sekä tekoälyn keskus muodostaa tekoälyn, lisätyn todellisuuden ja virtuaalisen todellisuuden alustan, joka mahdollistaa esimerkiksi nopeampia tuotekehityssyklejä ja visualisointimahdollisuuksia yrityksille.