Kaupunkiympäristölautakunta kokoontui tiistaina 28.8. Lautakunta hyväksyi Varissuon keskuspuiston kehittämissuunnitelman ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka koskee Sirkkalankadun ja Sepänkadun kulmaa.

Varissuon keskuspuiston puistosuunnitelma

Varissuon unelmien keskuspuisto -hanke on käynnistetty paikallisten koulujen ja alueen muiden toimijoiden aloitteesta. Puistosuunnitelman lähtökohtana on ollut, että peruskorjatut viheralueet leikki-, oleskelu- ja liikuntapaikkoineen luovat alueen asukkaille yhteisiä tiloja ja yhdistävät alueen eri taustaisia asukkaita. Hanketta on viety eteenpäin laajassa vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

Puistosuunnitelmassa Karvataskun leikkipaikka säilyy nykyisellä paikallaan, mutta sitä laajennetaan hieman. Samalla leikkipaikan ympärivuotista käytettävyyttä ja kiinnostavuutta parannetaan.

Annikan aukion pinnoitteet, kasvillisuus ja kalustus uusitaan. Kaikki alueen penkit ja roskakorit vaihdetaan ja valaistusta uusitaan. Samalla penkkien ja roska-astioiden määrää alueella lisätään.

Suurpäänpuiston kivituhkapintainen jalkapallokenttä peruskorjataan ja aidataan. Alueelle tulee myös ulkokuntoilualue, jossa on painotettu seniori-ikäisten tarpeita. Tenniskenttien paikalle rakennetaan uusi hiekkatekonurmipintainen jalkapallokenttä, joka aidataan. Nykyinen koripallokenttä peruskorjataan ja aidataan.

Lautakunnalle esitetään, että puistosuunnitelma hyväksytään.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteet, Sepänkatu 2 - Sirkkalankatu 35a

Asemakaavanmuutos laaditaan kahdelle tontille, jotka rajautuvat Sepänkatuun, Luostarinkatuun ja Sirkkalankatuun. Toisella tontilla sijaitsee kolme yhteen rakennettua koulurakennusta. Toisella tontilla sijaitsee 1960-luvulla rakennettu seitsenkerroksinen asuinkerrostalo ja autotallirakennus.

Asemakaavanmuutoksen tavoitteena on selvittää koulurakennusten suojelun tarve ja tuleva käyttö sekä suunnitella täydennysrakentamista molemmille tonteille.

Lautakunta hyväksyi asemakaavanmuutoksen tavoitteet ja merkitsi tiedoksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman.

Asemakaavanmuutosluonnos, Haritun koulutontti

Asemakaavanmuutoksella koulutontti muutetaan asumiskäyttöön. Alueelle arvioidaan tulevan n. 270 uutta asuntoa, 500 asukasta ja palvelutaloon 120 asukaspaikkaa.

Luonnos on laadittu TVT Asunnot Oy:n ja arkkitehtitoimiston laatimien viitesuunnitelmien pohjalta. Asemakaavanmuutos mahdollistaa asuinkerrostalojen ja hoivakodin sekä palvelutalon rakentamisen

Lautakunta jätti asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Pöydältä käsittelyyn tulevia asioita

Liike-, toimisto- ja majoituspalveluiden sijoittaminen entisen Rettigin tupakkatehtaan tontille

Åbo Akademin säätiö on hakenut poikkeamispäätöstä, joka koskee entisen Rettigin tupakkatehtaan tont-tia Hämeenkadun varrella. Poikkeamispäätöstä haetaan liike-, toimisto- ja majoituspalvelujen rakenta-miseksi korttelialueelle, jossa tällä hetkellä on korkeakoulutoimintaa palvelevia rakennuksia.

Lautakunta palautti asian uudelleen valmisteltavaksi. Asiaan halutaan kaupunginhallituksen kanta, koska kyseinen kohde on ollut esillä historian museon sijoituspaikaksi.

Asemakaavanmuutos Ratapihankatu 18

Asemakaavanmuutoksella mahdollistetaan täydennysrakentaminen Ratapihankadun ja Läntisen Pitkäkadun välissä olevalle kahdelle tontille. Kauppiaskadun päässä olevalle alueelle esitetään kahta 7-kerroksista asuinrakennusta.

Lautakunta jätti asian vielä pöydälle.

Kokouksen esityslista netissä: http://ah.turku.fi/kylk/2018