Turun ympäristöterveyden elintarvikevalvonta selvitti ravintoloiden pintapuhtautta erillisellä projektilla kesällä 2018. Pintapuhtautta selvitettiin ottamalla näytteitä keittiöveitsistä, leikkuulaudoista, ruokailuvälineistä ja henkilökunnan käsistä. Näytteitä otettiin 64 eri ravintolasta. Näytteenotto suoritettiin ennalta ilmoittamatta.

Pintapuhtaudessa parantamisen tarvetta

Näytteet kerättiin puhdistetuilta pinnoilta. Tutkimukseen kerätyt näytteen analysoitiin ATP- luminometrillä. Raja-arvoina käytettiin laitevalmistajan ja toimittajan suosittelemia raja-arvoja hygieniakohteissa ja elintarvikesovellutuksissa.

Tulosten perustella ruokailuvälineiden pinnoista puhtaudeltaan hyviä tai välttäviä oli 40% näytteistä ja leikkuulaudoista noin 30%. Keittiöveitsien ja käsien tulokset jäivät heikoimmiksi. Keittiöveitsistä otetuista näytteistä hyviä tai välttäviä oli vain 11% ja käsistä vain 6%.

Käsihygieniaan kiinnitettävä erityistä huomiota

Saadut tulokset kertovat yleisen pintapuhtauden olevan heikentyneellä tasolla tutkituissa ravintoloissa. Varsinkin käsihygienia, käsienpesurutiinit ja käsienpesupisteiden varustelu on erityisen heikolla tasolla. Keittiöveitsien käsinpesussa ja säilytyspaikassa on parantamisen varaa. Myös leikkuulautojen kuntoon ja puhtauteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ruokailuvälineiden puhtaus oli välttävällä tasolla. Vuosina 2015 ja 2016 otettujen pintapuhtausnäytteiden tulokset olivat huomattavasti paremmat.

Hygieniaa parannetaan tiedottamalla ja opastamalla

Elintarvikelain (23/2006) mukaan elintarvikevalvonnan vastuu on valvoa pintapuhtauden parantamista neuvomalla ja ohjeistamalla toimijoita. Toimiva omavalvonta ja riittävä siivoussuunnitelma auttavat toimijoita parantamaan omia käytäntöjään aiempaa puhtaampaan ja turvallisempaan ravintola-annosten myyntiin.

Tutkimukset ja näytteiden analysointi toteutettiin korkeakouluharjoittelijatyönä.