Turun kaupunginjohtaja Minna Arven talousarvioesitys vuodelle 2019 ja toiminnalliset tavoitteet kaudelle 2019 - 2022 on julkaistu. Talousarvioesitys on laadittu siten, että taloussuunnitelma on ylijäämäinen vuonna 2021 ja suunnitelmakauden päätteeksi vuosikate ylittää poistot. Kaupungin kunnallisveron esitetään pysyvän ennallaan 19,50 prosentissa.

Turun seudun voimakas kasvu ja sen hyödyntäminen pysyväksi kilpailukyvyksi edellyttävät kaupungilta voimakkaita investointeja. Kaupungin kärkihankkeet luovat maaperää investoinneille ja edistävät asukkaiden hyvinvointia. Turun kaupunki, korkeakoulut sekä alueen yritykset ovat yhdistäneet voimansa kasvun tueksi.

Turun alueen talous on kehittynyt positiiviseen suuntaan viime vuosien aikana niin, että yksityisellä sektorilla kaikkien toimialojen liikevaihdot ja työvoiman määrät ovat jatkaneet kasvua. Kasvun takana on ensi sijassa teollisuuden rakenteellinen muutos ja alueen osaamisen korkea taso. Kehityksen ennakoidaan lisäävän kaupungille maksettavia verotuottoja taloussuunnitelmakaudella 2019 - 2021.

Turun kaupunki jatkaa jo tehtyjä vahvoja panostuksia elinkeino- ja innovaatiopalveluihin sekä korkeakoulu- ja oppilaitosyhteistyöhön. Korkeakoulujen ja kaupungin yhteistyönä on käynnistetty Teknologiakampus-yhteistyö tekniikan alan koulutuksen lisäämiseksi alueella ja alan vetovoiman vahvistamiseksi kaikilla koulutusasteilla.

- Turun voimistuva väestönkasvu sekä kaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta huolehtiminen edellyttävät voimakkaita investointeja palveluverkkoon ja vetovoimaan normaalin omaisuuden ylläpidon lisäksi, korostaa kaupunginjohtaja Minna Arve.

- Kaupungin kehittyminen haastaa myös olemassa olevia palveluverkkoja. Tästä syystä niiden säännöllinen arviointi ylläpitokustannusten hallitsemiseksi on äärimmäisen tärkeää, Arve jatkaa.

Uudet ja uusitut tilat lisäävät tuotettavien palvelujen laatua. Kaupunki panostaa palveluiden laatuun siitä huolimatta, että taloudellinen tilanne on haastava.

Toimintaympäristön kehitysnäkymät, Turun kaupungin talousarvioesitys 2019.

Tiedepuisto täydentää tunnin junasta saatavia hyötyjä

Turun tulevaisuuden kehitystä raamittaa kolme mittavaa kärkihanketta, jotka ovat Keskustan kehittäminen, Turun Tiedepuisto sekä Smart and Wise Turku. Kärkihankkeiden kautta panostetaan ja resursoidaan strategian kannalta kaikkein keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiseen. Lisäksi Turku tekee voimakasta yhteistyötä lukuisten kumppaneiden kanssa.

- Turun tiedepuisto on yksi tunnin junan yhteyteen rakentuvista innovaatio- ja elinkeinokeskuksista. Tiedepuisto lisää merkittävästi tunnin junasta saatavia hyötyjä yhteiskunnalle, sanoo kaupunginjohtaja Arve.

Kaupungilla on kärkihankkeissa kunnianhimoiset tavoitteet ja jokaiseen sisältyy useita erillisiä hankkeita. Pääpaino on uusien investointien saamisessa Turkuun sekä digitalisaation ja älyratkaisujen hyödyntämisessä. Smart and Wise Turku on kaupungin kärkihanke, jossa yhdistyvät strateginen tavoite Turun hiilineutraaliudesta vuonna 2029 ja Smart City -konsepti. Kaupungin strategisena tavoitteena on edetä ilmasto- ja ympäristöpolitiikan toimenpiteillä kohti kaupunkiseudun hiilineutraaliutta vuonna 2029. Ilmastonmuutoksen torjuntaan tähtäävät toimenpiteet tarjoavat myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia alueen yrityksille sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Tärkeä osa Smart and Wise Turku -kärkihanketta ja kaupungin yhteiskunnallista tehtävää on syrjäytymisen ehkäiseminen. Kaupunki tukee erityisesti 15 - 29 -vuotiaiden nuorten, nuorten aikuisten ja perheiden syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtääviä toimenpiteitä. Tässä hyödynnetään kohderyhmään ja asuinalueisiin liittyviä mittareita, data-analytiikkaa ja tutkimustuloksia.

Turku haluaa kärkihankepanostuksillaan voimistaa uudenlaista dynamiikkaa, joka mahdollistaa hyvinvointia tukevan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävän kasvun. Saavutetuilla tuloksilla edistetään kaupunkilaisten hyvinvointia ja parannetaan kaupungin kilpailukykyä sekä oman toiminnan tuottavuutta.

Tulorahoitus ei kata menoja, tasapaino saavutetaan vuoteen 2021 mennessä

Vaikka kaupungin veropohja on kasvussa, samaan aikaan kasvavat myös palvelutarve ja kaupungin menot. Tämän hetkinen tulorahoitus ei kata Turun kaupungin toiminnan ja investointien rahoitusmenoja. Vuonna 2019 menoja kasvattavat eniten palvelutarpeen kasvu erikoissairaanhoidossa. Lisäksi suurten valmistuneiden investointikohteiden käyttöönotot kasvattavat vuosikustannuksia perusopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa.

Koko taloussuunnitelmakauden aikana kaupungin nettokäyttömenojen kasvu on erittäin maltillisella tasolla. Taloussuunnitelma on seuraavien vuosien osalta alijäämäinen ja talouden tasapainoa tavoitellaan vuoteen 2021 mennessä.

- Kaupungin toimialat ovat tehneet hyvää työtä talouden tasapainottamiseksi. Palvelutasosta on pidetty kiinni tiukasta taloudenpidosta huolimatta. Toimialojen toimenpiteillä on pysyvä vaikutus kaupungin menopohjaan. Tästä syystä on tärkeää priorisoida tuottavuutta lisääviä kehittämishankkeita, toteaa kaupunginjohtaja Arve.

Talousarvio 2019 on valmisteltu siten, että kaupungin nykyiseen kunnallisveroprosenttiin 19,50 ei esitetä korotusta vuodelle 2019. Kiinteistöveroprosentteihin ei niin ikään olla esittämässä muutoksia (yleinen kiinteistöveroprosentti 1,00 %, vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,41 %, muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 0,93 %, rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 3,00).

Kulut toimialoittain, Turun kaupungin talousarvioesitys 2019.

Tilainvestoinneista yli puolet kohdistetaan koulukiinteistöihin

Neuvotteluvaiheessa olevan kaupungin kasvuohjelman tavoitteena on toteuttaa kasvua hallitusti ja varmistaa hyvä toiminta- ja palveluympäristö turkulaisille asukkaille sekä elinkeinoelämälle. Turulla on useita mittavia investointikohteita joiden toteuttamiseen kasvuohjelma luo puitteet. Tällaisia ovat esimerkiksi joukkoliikenneratkaisu, ammatti-instituutin kampus, Historian museo ja Musiikkitalo.

Turun kaupungin kasvuohjelmassa on tarkoitus määrittää investointien ja muiden elinvoimaa parantavien toimenpiteiden rytmitystä ja aikataulua. Keskeistä sen toimeenpanossa on talouden ja kasvun tavoiteurien määrittäminen, investointien ajallinen hallinta sekä tuottavuustoimenpiteiden toteuttaminen, joilla yhdessä kasvatetaan kaupungin investointikykyä.

Tulevina vuosina kaupungin investointiohjelma tulee olemaan aiempia vuosia mittavampi.

Merkittäviä tilainvestointikohteita vuonna 2019 ovat koulukiinteistöt, joiden osuus on 60 prosenttia koko tilainvestointiohjelmasta. Peruskorjauskohteita ovat Katedralskolanin liikuntarakennus, Puolalan koulu, Ruiskatu 8:n muutostyöt, Runosmäen monitoimitalo ja Hannuniitun koulun tekniset ja toiminnalliset tilat.

Vuonna 2019 käynnistyviä uudisrakennuskohteita ovat Viinamäen ja Tommilankadun päiväkodit, Aunelan kirjasto- ja nuorisotila sekä Kakskerran paloaseman uudisrakentaminen.

Konserttitalon peruskorjaus tai mahdollinen uusinvestointi tullaan ratkaisemaan erillisenä kysymyksenä.

Pitkäaikaistyöttömyys on laskussa ja työvoiman kysyntä vahvistumassa

Turun saamat valtionosuudet laskevat vuonna 2019. Merkittävänä tekijänä on perustoimeentulotuen kuntien rahoitusosuuden tarkistus. Vaikutus Turulle on vuoden 2018 valtionosuuslaskelmassa arviolta - 10 miljoonaa ja sen arvioidaan kasvavan jopa - 17 miljoonaan euroon vuonna 2019.

Turun työttömyysaste laski vuodessa 1,7 prosenttiyksikköä ja oli elokuussa 12,3, prosenttia. Erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut Turussa nopeasti: vuoden 2016 elokuussa pitkäaikaistyöttömiä oli 5 824, vuoden 2017 elokuussa 4 773 ja vuoden 2018 elokuussa 3 757. Työvoiman kysynnän vahvistumisesta Turussa kertoo avoimien työpaikkojen määrän nopea kasvu vuositasolla (+55 %), joka oli selvästi nopeinta kymmenen suurimman kaupungin joukossa.

Kaupungin väestönkasvu on vuosina 2011 - 2017 ollut aiempiin vuosiin verrattuna suhteellisen nopeaa. Varsinkin 15 - 64 -vuotiaiden määrän kasvu on ollut ennustettua suurempaa. Vuodesta 2010 alkaen tulomuutto muista kunnista on ylittänyt lähtömuuton. Turun väestönkasvu perustuu kokonaisuudessaan muuttovoittoon.

Kaupunginjohtajan esityksen tunnusluvut:

 • Tuloveroprosentti: 19,50 %
 • Toimintamenot: 1 479 miljoonaa euroa
 • Tilikauden alijäämä: 20,8 miljoonaa euroa
 • Vuosikate: 25,2 miljoonaa euroa
 • Asukasluku: 193 700 henkilöä
 • Lainakanta: 935,9 miljoonaa euroa, asukasta kohden: 4 833 euroa
 • Investointien tulorahoitus: 25 %
 • Joukkoliikenteen matkustajamäärä (Turku): 23 miljoonaa
 • Joukkoliikenteen matkustajamäärä (koko kaupunkiseutu): 28 miljoonaa
 • Asuinpientalojen ja asuinkerrostalojen kerrosalan lisäys: 155 500 kem2

Talousarviokäsittelyn eteneminen:

 • Kaupunginvaltuuston seminaari 15.10.2018
 • Turun kaupunginhallitus 22.10.2018
 • Turun kaupunginhallitus 5.11.2108 (mahdollinen toinen käsittely)
 • Turun kaupunginvaltuusto 12.11.2018

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 2019 (15.10.2018, pdf)

www.turku.fi/talousarvio