Kakolan jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetti vaatii tehostamista koska se on nykyisellään riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana. Investointi vaatii kustannusarvion kasvattamista 18 miljoonalla eurolla sekä takausvastuiden jakamista Turun lisäksi kolmen muun kaupungin kesken.

Kakolan jätevedenpuhdistamon poistoputken kapasiteetti vaatii tehostamista. Puhdistamon nykyinen jätevesien purkujärjestelmän kapasiteetti on riittämätön ja ylittyy rankkasateiden aikana. Lisäksi puhdistamolla ei tällä hetkellä ole varapurkujärjestelmää, mikä aiheuttaa merkittävän riskin laitoksen toimintavarmuudelle.

Poistoputken uusimisen investointi vaatii kustannusarvion kasvattamista 18 miljoonalla eurolla sekä takausvastuiden jakamisen Turun lisäksi kolmen muun osakkeenomistajan kesken (Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit). Turun kaupunginhallitus käsittelee asiaa kokouksessaan maanantaina 5.11.2018.

Tällä hetkellä puhdistettu jätevesi poistetaan käyttämällä Turun kaupungin hulevesijärjestelmää, joka on osoittautunut kapasiteetiltaan tarkoitukseen riittämättömäksi.

Esisuunnittelun perusteella mikrotunnelointi oli kustannustehokkain vaihtoehto poistoputken kapasiteetin tehostamiseksi. Tämä vaihtoehto aiheuttaa myös rakentamisen aikana vähiten haittaa asutukselle, ympäristölle ja liikenteelle. Lisäksi puhdistamo pystyy toimimaan normaalisti koko hankkeen rakentamisen aikana. Hankkeen toteutuminen vähentää lisäksi Turun merialueelle kohdistuvaa jätevesikuormitusta.

Turun Seudun vesi Oy:n yhtiökokous päätti helmikuussa 2018 poistoputken kapasiteetin tehostamisinvestoinnin toteuttamisesta sillä edellytyksellä, että hankkeen kustannukset jaetaan osakassopimuksen mukaisesti, mutta hankkeen takausvastuut jakautuvat yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan kesken suhteessa Turun kaupunki 72 %, Kaarinan kaupunki 12,8 %, Raision kaupunki 8,1 % ja Naantalin kaupunki 7,1 %.

Hankkeen toteutussuunnittelu aloitettiin keväällä 2018. Mukaan kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valikoitui neljä kokenutta ja taloudellisesti vakaata urakoitsijaa. Tarjouskilpailun perusteella muodostunut paras tarjous kuitenkin ylitti 18 miljoonalla eurolla hankkeen kustannusarvion. Yhtiöllä oli hankkeeseen varmistettua rahoitusta enintään 30 miljoonaa euroa.

Kilpailutuksessa 2018 saadut tarjoukset ovat linjassa keskenään, mikä puoltaa näkemystä, että Turun Seudun Veden joulukuussa 2017 tekemä kustannusarvio on ollut virheellinen. Kyseinen kustannusarvio perustui insinööritoimistojen Pöyry Finland Oy ja Neste Engineering Solutions Oy arvioihin.

Hankinnan keskeytyksellä olisi mittavat negatiiviset seuraukset

Etenemisvaihtoehtoina hankinnassa on tällä hetkellä joko hyväksyä kilpailutuksen voittanut tarjous tai keskeyttää hankinta. Mikäli hankinta keskeytetään, tulee toteuttaminen suunnitella uudestaan. Hankinnan keskeytyksen seurauksena sen toteutus siirtyy useilla vuosilla (vähintään 2 - 3 vuotta) eikä muodostuvasta kustannustasosta ole takeita.

Lisäuhkia muodostavat nousevat ajoittaiset tulvimiset hulevesijärjestelmässä sekä veden hygieenisen laadun heikkenemiset merialueella. Myös nykyinen poistoputki on tulevaisuudessa ajoittain pois käytöstä meriveden ennustetun pinnan nousun vuoksi, mikä aiheuttaa puhdistamolle vakavia haitallisia seurauksia, virtaaman rajoittamista, ylijuoksutuksia ja bakteeripitoisuuksien voimakasta nousua merialueella.

Jätevedenpuhdistamolla ei myöskään ole varapurkujärjestelmää, joten nykyisten poistoputkien huolto ja korjaus eivät onnistu ilman puhdistamon kapasiteetin merkittävää rajoittamista.

Turku valmis kantamaan takausvastuunsa

Turun seudun puhdistamo Oy:n ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi 26.10.2018 yksimielisesti esityksen poistoputken kapasiteetin tehostamisesta ja kustannusarvion kasvattamisesta 18 miljoonalla eurolla siten, että lisärahoituksen kustannukset jaetaan osakassopimuksen mukaisesti, mutta hankkeen takausvastuut jakautuvat yhtiön neljän suurimman osakkeenomistajan kesken.

Päätös tehtiin ehdollisena sille, että Turun, Kaarinan, Raision ja Naantalin kaupungit myöntävät Turun seudun puhdistamo Oy:lle omavelkaiset takaukset yhtiön enintään 18 miljoonan euron lisärahoitukselle.

Turun kaupunginhallitukselle esitetään, että se hyväksyisi osaltaan lisärahoituksen takauksen poistoputken kapasiteetin lisäämiseksi.

Lisätietoja poistoputkihankkeesta