Turun kaupunkitutkimusohjelma on julkaissut tutkimuskatsauksen, jossa erotellaan Turun viiden eri kehitysalueen, Linnakaupungin, Skanssin, Itäharjun kolmion, Hirvensalon sekä Vakiniittu/Koskennurmen potentiaalia kuntataloudellisesta näkökulmasta. Tutkija suosittelee Itäharjun kolmion priorisointia positiivisten heijastusvaikutusten vuoksi.

Turun kaupunkitutkimusohjelma on Turun kaupungin ja yliopistojen yhteinen tutkimusohjelma, jossa tehdään kaupunkikehitystä koskevaa monitieteistä akateemista tutkimusta. Ohjelman tavoitteena on edistää kaupunkitutkimusta, tarjota työkaluja kaupungin päätöksentekoon ja kehittää yliopistojen ja kaupungin välistä tiedonvaihtoa. Yhteinen tutkimusohjelma on kansainvälisesti uraauurtava yhteistyömalli.

www.turku.fi/kaupunkitutkimus

Tavoitteena oli selvittää eri alueiden kehittämiseen liittyvät tulo- ja kustannuserät mahdollisimman kattavasti, arvioida kehittämisen taloudellisia heijastusvaikutuksia, ja pohtia minkä alueiden kehittämistä kannattaisi priorisoida. Heijastusvaikutuksilla tarkoitetaan tulovirtojen lisäystä kaupungin talouteen myös itse kehitysalueen ulkopuolella. Tarkasteluun valittiin toisistaan poikkeavia alueita, joiden asemaa pidetään keskeisenä Turun lähivuosien kehityksessä.

Kunnallistaloudellisen tarkastelun lähtökohtana oli, että kehityshankkeisiin liittyvät keskeiset menot ja tulot pyritään selvittämään mahdollisimman kattavasti 50 vuoden tarkastelujaksolla. Laskelmissa huomioitiin maan hinta ja kiinteistöverotus, kunnallistekniset investoinnit, alueiden rakentamisen vaikutus kaupungin tuloverokertymään, kaupungin sosiaali- ja terveystoimen toimintamenojen kehitys ja kouluinvestoinnit.

Huomio positiivisiin heijastusvaikutuksiin

Tutkimuksessa painotetaan, että pelkät investointitaloudelliset näkökohdat eivät saisi liikaa ohjata päätöksentekoa, vaan huomiota tulee kiinnittää toimintamenojen ja –tulojen kokonaisuuteen sekä mahdollisiin positiivisiin heijastusvaikutuksiin.

- Strategisissa investoinneissa korostuu niiden merkitys alueiden vetovoiman lisääjänä ja positiivisten heijastusvaikutusten luojana, sanoo tutkimuksen tekijä, TkT Antti Kurvinen Tampereen teknillisen yliopiston talouden ja rakentamisen tiedekunnasta.

Tarkastelun perusteella Turun kaupungin tulisi priorisoida maankäytön kehittämisessään ydinkeskustan läheiselle esikaupunkivyöhykkeelle sijoittuvia alueita (Linnakaupunki, Skanssi ja Itäharjun kolmio). Erityisesti Linnakaupunki ja Itäharjun kolmio voidaan nähdä nykyisen kaupunkikeskustan laajenemisvyöhykkeiksi ja potentiaalisiksi kehityskohteiksi Turun keskustan elinvoiman kasvattamiseksi. Positiivisten heijastusvaikutusten ja elinkeinoelämän kehittämisen kannalta toiminnoiltaan monipuolinen Itäharjun kolmio tarjoaa kaikkein suurimman potentiaalin ja on tärkeä pyrittäessä Turun strategian mukaisiin tavoitteisiin.

Antti Kurvinen: Kaupunkikehittämisen kokonaistaloudellisuus ja heijastusvaikutukset.
Turun kaupunkitutkimusohjelman Tutkimuskatsauksia 7/2018.