Asiakastyytyväisyyskyselyn mukaan iltapäivätoiminnan palvelut arvioitiin hyvin tärkeiksi lapsiperheille. Asteikolla 1–4 iltapäivätoiminnan palveluiden koettiin erityisesti edistävän perheiden arjen sujuvuutta (ka 3,9) sekä lisäävän lasten iltapäivien turvallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia (ka 3,9).

Hakuaika on päättynyt

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu perusopetuksen 1. ja 2. vuosiluokkien oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetuksessa oleville oppilaille. Lapsille tarjotaan laadukasta ja monipuolista vapaa-ajan toimintaa.

  • Päätös paikasta on näkyvissä Wilmassa 31.5.2019 mennessä.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminnanohjaajalla Sheila Portnoj’lla on syytä hymyyn. Toimialan juuri teettämän kyselyn perusteella tulokset puhuvat puolestaan. Sekä huoltajat että lapset ovat tyytyväisiä järjestettyyn toimintaan. Esiin nousee myös palveluiden tärkeys lapsiperheiden arjessa.

Kyselyn mukaan iltapäivätoiminnan palvelut arvioitiin hyvin tärkeiksi lapsiperheille. Asteikolla 1–4 iltapäivätoiminnan palveluiden koettiin erityisesti edistävän perheiden arjen sujuvuutta (ka 3,9) sekä lisäävän lasten iltapäivien turvallisuutta ja sitä kautta hyvinvointia (ka 3,9).

Huoltajat olivat myös hyvin tyytyväisiä iltapäivätoiminnan sisältöihin (asteikko 1–4). Erityisen tyytyväisiä oltiin siihen, että iltapäivätoiminnassa liikutaan ja ulkoillaan riittävästi (ka 3,8), ohjaajien ammattitaitoon (ka 3,8) sekä siihen, että lapsi kokee voivansa olla iltapäivätoiminnassa omana itsenään (ka 3,8) ja olonsa turvalliseksi (ka 3,8).

Huoltajien fiilismittarin keskiarvoksi tuli 9,06 (asteikolla 4–10). Huoltajista 76 prosenttia (n=182) olivat erittäin tyytyväisiä iltapäivätoimintaan kokonaisuudessaan. Melko tyytyväisten osuus oli 20 prosenttia ja hyvin tyytymättömien ainoastaan 0,5 prosenttia (n=1).

Iltapäivätoiminnan ohjaajat huolehtivat, että kaikki otetaan mukaan leikkeihin

– Olen erityisen iloinen siitä että palvelut koetaan tärkeäksi ja että toimintamme edistää perheiden sujuvuutta arjessa. Sitä kautta lisätään hyvinvointia sekä lapsille että huoltajille, sanoo Portnoj.

Lasten turvallisuus on A ja O

Sheila Portnoj nostaa erityisesti esille että kiusaamiseen on nollatoleranssi

Kyselyssä oli myös kysymyksiä erityisesti suunnattu lapsille. Lapsista suurimmalla osalla (98 %) on iltapäivätoiminnassa kavereita. Kiitosta lapset antoivat iltapäivätoiminnan ohjaajille siitä, että he huolehtivat, että kaikki otetaan mukaan leikkeihin (93 %). Lapsista 95 prosenttia piti toiminnan ilmapiiriä turvallisena ja viihtyisänä

– Lasten turvallisuus on A ja O ja olemme tyytyväisiä siitä että näin korkea prosentti kokee olonsa turvalliseksi. Tunne että kuuluu ryhmään ja pääsee mukaan leikkeihin on äärimmäisen tärkeätä kaikille lapsille. On kiva saada palautetta lapsilta että ohjaajilla on tässä korkea ammattitaito, Portnoj miettii.

Portnoj nostaa erityisesti esille että kiusaamiseen on nollatoleranssi ja jokainen tapaus käsitellään. Suurin osa huoltajista (82 %) kertoi, ettei oma lapsi ole kokenut kiusaamista iltapäivätoiminnassa. 18 prosenttia taas vastasi, että lasta on kiusattu. Kiusaaminen on tällöin ollut ensisijaisesti leikin ulkopuolelle jättämistä, lyömistä tai tönimistä, nimittelyä tai vähättelyä. Portnoj painottaa että on tärkeätä että sekä huoltajat että lapset kertovat mahdollisista kiusaamistapauksista ohjaajille niin että tilanteeseen päästään puuttumaan heti.

Asiakastyytyväisyyskysely suoritettiin sivistystoimialan omilla yksiköillä. Palvelutuottajien piirissä olevia asiakkaita eivät sisältyneet tutkimukseen. Iltapäivätoiminnan huoltajien ja lasten kyselyyn vastasi yhteensä 243 asiakaskotitaloutta. Kyselyyn vastattiin kaikista iltapäivätoiminnan toimipaikoista (16 yksikköä). Vastaajamäärät vaihtelivat toimipaikoittain 1-29 henkilön välillä. Huoltajista enemmistön (74 %) lapsi oli ensimmäisen luokan oppilas, 24 prosentin toisen luokan oppilas ja 2 prosentin kolmannen luokan oppilas tai sitä vanhempi.

 

Lisätietoja:

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

aamujailtapaivatoiminta@turku.fi
Asiakaspalvelu arkisin klo 9.00 – 11.30 puh. 02-2625602